Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli zaplanowana umowa cesji praw i obowiązków, jako świadczenie usługi, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Umowa cesji praw i obowiązków z umów przedwstępnych sprzedaży

Cesjonariusz, jako czynny podatnik VAT, planuje nabycie 11 działek. Działki te są niezbędne do realizacji inwestycji magazynowo-usługowej z dodatkową infrastrukturą. Nieruchomości obecnie są własnością różnych osób fizycznych (sprzedający). Cesjonariusz planuje wykorzystać nabyte działki w działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Cedent zawarł umowy przedwstępne sprzedaży z właścicielami działek. Zainteresowani zawarli przedwstępną umowę cesji praw i obowiązków wynikających z tych umów przedwstępnych. Cesja ma nastąpić do 31 października 2023 r. Cesja zostanie dokonana za wynagrodzeniem, a strony nie są ze sobą powiązane.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy transakcja cesji, jako opodatkowana podatkiem od towarów i usług, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Brak opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że zawarcie umowy cesji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zamiany, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ponieważ zaplanowana umowa cesji praw i obowiązków, jako świadczenie usługi, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

"W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak: 0111-KDIB3-3.4012.524.2023.4.ICZ, wydanej dla Państwa w zakresie podatku od towarów i usług, Organ uznał, że opisana we wniosku cesja na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, stanowi odpłatne świadczenie usług i podlega w myśl art. 5 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania cesji praw i obowiązki wynikających z umów przedwstępnych.

Z uwagi zatem na fakt, że opisane we wniosku zawarcie umowy cesji praw i obowiązków wynikających z zawartych przedwstępnych umów sprzedaży będzie podlegała uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług – co wynika z ww. interpretacji – to czynność ta będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji jest stwierdzenie, że transakcja cesji praw i obowiązków wynikających z umów przedwstępnych sprzedaży działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zawarcie umowy cesji, będącej świadczeniem usługi, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co wyłącza konieczność opodatkowania tym samym przedmiotem również podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.222.2023.4.AD