Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził zwolnienie z obowiązku uiszczania podatku akcyzowego od zużycia na własne potrzeby energii wytwarzanej w instalacji fotowoltaicznej.

Energia wyprodukowana dla potrzeb własnych

Wnioskodawca - Zakład Energoelektryczny Sp. z o.o. planuje w latach 2022-2023 wybudować trzy farmy fotowoltaiczne o różnych mocach: farma o mocy 0,965 MW, farma o mocy 0,211 MW, farma o mocy 0,099 MW..

Każda z farm będzie stanowiła odrębną, niezależną instalację, zlokalizowaną na osobnej działce, z indywidualnym przyłączem do sieci elektroenergetycznej. Energię z jednej z instalacji planuje się wykorzystywać wyłącznie na potrzeby własne podmiotu, natomiast pozostałe dwie będą przeznaczone do sprzedaży energii

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego od energii wyprodukowanej dla potrzeb własnych w jednej z instalacji (o mocy poniżej 1 MW), mimo że łączna moc trzech niezależnych instalacji przekracza 1 MW.

Energia zwolniona od podatku akcyzowego

Dyrektor KIS uznał, że podmiot będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego od energii wyprodukowanej na potrzeby własne w jednej z instalacji o mocy poniżej 1 MW, mimo że łączna moc zainstalowanych instalacji jest większa. Organ argumentował, że trzy farmy fotowoltaiczne stanowią odrębne, niezależnie działające instalacje, posadowione na odrębnych działkach gruntu z osobnymi przyłączami do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z przepisami prawa, energia elektryczna wyprodukowana w jednej z tych instalacji, o mocy poniżej 1 MW, i zużyta na potrzeby własne, powinna być zwolniona od podatku akcyzowego.

"Stwierdzić zatem należy, że w okolicznościach przedstawionego zdarzenia przyszłego łączna moc instalacji w której dochodzi do wytworzenia a następnie zużycia energii elektrycznej nie będzie przekraczać 1 MW. W konsekwencji, w tak przedstawionych okolicznościach, mają Państwo możliwość do skorzystania ze zwolnienia w oparciu o § 5 ust. 1 rozporządzenia.

(…) Zastrzec jednakże należy, że w sytuacji, gdy zaczną Państwo zużywać również energię wyprodukowaną w pozostałych instalacjach, a łączna moc generatorów w których energia będzie produkowana a następnie zużywana przekroczy 1 MW, utracą Państwo możliwość stosowania zwolnienia." - zaznaczył organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej, że zakład energoelektryczny będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego od energii wyprodukowanej na potrzeby własne w jednej z instalacji o mocy poniżej 1 MW. Oznacza to, że energia elektryczna wytworzona w tej instalacji i zużyta na potrzeby własne podmiotu będzie zwolniona od podatku akcyzowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.204.2022.1.MW