Dyrektor KIS potwierdził, że spółka może świadczyć usługę przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym.

Usługa przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym

Wnioskodawcą w tej sprawie była spółka, która była podatnikiem akcyzowym w obszarze wyrobów energetycznych. Spółka posiadała infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności przeładunkowej w zakresie wyrobów energetycznych. Obecnie spółka chce świadczyć usługi przeładunkowe wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, ale również rozważa możliwość świadczenia takich usług poza składem podatkowym, dla wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Spółka posiada wszystkie wymagane zezwolenia i infrastrukturę umożliwiającą taki przeładunek wyrobów.

W związku z tym, spółka chciała dowiedzieć się, czy może świadczyć usługę przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym.

Wnioskodawca uprawniony do przeładunku wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym

Według Dyrektora KIS, spółka może świadczyć usługę przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy także poza składem podatkowym. Organ powołał się na art. 47 ust. 4 ustawy akcyzowej, który przewiduje dwie odstępstwa od zasady przeładunku wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym. Pierwsze odstępstwo dotyczy sytuacji zdarzenia losowego, a drugie dotyczy sytuacji zmiany środka transportu, gdzie wyroby akcyzowe są przemieszczane do jednego miejsca odbioru wskazanego w elektronicznym dokumencie akcyzowym. W ten sprawie występuje sytuacja, w której cały przemieszczany transport wyrobów akcyzowych po przeładunku i zmianie środka transportu (transport kolejowy zmieniony na transport drogowy) byłby dalej przemieszczany do jednego miejsca odbioru wskazanego w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD.

"Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy może świadczyć usługę przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym.

W ocenie Wnioskodawcy, taki przeładunek poza składem podatkowym jest dopuszczalny, przy czym Wnioskodawca zaznaczył, że w przypadku planowanego przeładunku będą spełnione, pozostałe warunki przewidziane przepisami prawa.

Analiza obowiązujących przepisów w tym zakresie pozwala podzielić stanowisko Wnioskodawcy. W sytuacji zatem wypełnienia warunków przewidzianych w przepisach akcyzowych, Wnioskodawca będzie uprawniony do przeładunku wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji organu wynika, że spółka może świadczyć usługę przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym.

Dla Spółki oznacza to, że ma możliwość rozszerzenia swojej działalności przeładunkowej i świadczenia usług także poza składem podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.141.2022.1.MK