Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że świadczone usługi przez wnioskodawcę jako przedstawiciel handlowy mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi przedstawiciela handlowego a ryczałt

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przedstawiciela handlowego dla usługobiorcy. Wnioskodawca podejmuje różne działania w celu pozyskania zamówień dla usługobiorcy, negocjacji umów sprzedaży, gromadzenia dokumentów, prowadzenia baz danych, sporządzania raportów oraz współpracy z pracownikami usługobiorcy, kontrahentami i klientami. Dodatkowo, podatnik obsługuje klientów handlowo i reprezentuje usługobiorcę na zewnątrz poprzez uczestnictwo w spotkaniach handlowych. Wszelkie działania są wykonywane na własny rachunek i ryzyko wnioskodawcy.

Podatnik zadał pytanie KIS czy świadczone usługi mogą być opodatkowane stawką 8,5% w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca jest zdania, że świadczone usługi mogą zostać objęte stawką 8.5%.

KIS: działalność przedstawiciela handlowego opodatkowana stawką 8,5%

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego, usługi świadczone jako przedstawiciel handlowy mogą być opodatkowane stawką 8,5% w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego, opodatkowaniu podlegają przychody osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody są definiowane szerzej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które obejmują działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz działalność związaną z wydobyciem kopalin i eksploatacją wartości niematerialnych i prawnych.

KIS stwierdziła, że wnioskodawca spełnił kryteria działalności usługowej opisanej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, gdzie działalność usługowa jest definiowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza zgodna z PKWiU.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.521.2022.2.JG