Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że opłaty wniesione na rzecz domu zakonnego nie kwalifikują się jako darowizny, gdyż stanowią ekwiwalent za usługi.

Opłata za pobyt w domu studenckim a darowizna

Wnioskodawcą był mężczyzna, którego córka-studentka zamieszkiwała w studenckim domu zakonnym prowadzonym przez organ powołany w ramach kościoła katolickiego. Za pobyt w tej instytucji wymagano opłat, określanych formalnie jako „koszty funkcjonowania domu studenckiego”. Zgodnie z dokumentem "zasady funkcjonowania domu studenckiego" opłaty były traktowane jako darowizny na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki. Darowizny były przekazywane domowi zakonnemu, który posiada status kościelnej osobowości prawnej.

Podatnik zadał KIS pytanie, czy miesięczna opłata za pobyt córki w tej placówce, może być traktowana jako darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze. Wnioskodawca był zdania, że opłaty wnoszone na rzecz domu zakonnego nie spełniają kryteriów darowizny. Podatnik uznał, że poniesione opłaty nie kwalifikują się do odliczenia od dochodu.

KIS: opłaty na rzecz domu zakonnego nie stanowią darowizny

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego opłaty wnoszone na rzecz domu zakonnego nie spełniają kryteriów darowizny i nie powinny podlegać odliczeniu od dochodu w bieżącym roku ani w latach kolejnych. Organ zdefiniował darowiznę jako nieodpłatne świadczenie na cele statutowe organizacji pożytku publicznego lub jednostek organizacyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych. KIS powołała się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które regulują opodatkowanie dochodów oraz zasady odliczania darowizn od podstawy obliczenia podatku. Przepisy zawierają szczegółowe regulacje dotyczące kwestii darowizn przekazanych na różne cele, w tym na działalność pożytku publicznego, kult religijny oraz krwiodawstwo.

Organ podatkowy odniósł się do definicji darowizny zawartej w kodeksie cywilnym, wskazując, że nieodpłatność darowizny nie może mieć ekwiwalentu w świadczeniach drugiej strony umowy. Z tego powodu KIS stwierdziła, że opłaty za pobyt w domu zakonnym nie mogą być traktowane jako darowizny, ponieważ stanowią ekwiwalent za świadczone usługi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.844.2022.2.MJ