Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że gmina będąca czynnym podatnikiem VAT, biorąca udział w programie dotyczącym edukacji ekologicznej nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z produkcją filmów edukacyjnych.

Produkcja filmów edukacyjnych przez gminę a VAT

Gmina, będąca wnioskodawcą, przystępuje do programu edukacyjnego, realizując w ramach jej zadań własnych zadanie związane z produkcją i dystrybucją filmów edukacyjnych. Filmy, będące narzędziem edukacyjnym, są przeznaczone dla różnych grup wiekowych i mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej. Całość działań gminy nie jest skierowana na generowanie zysków.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kosztów związanych z realizacją tego zadania edukacyjnego.

Stanowisko organu podatkowego

KIS w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy stwierdziła, że obniżenie kwoty podatku jest możliwe jedynie, gdy towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przypadku gminy, filmy edukacyjne, które są produktem końcowym, nie są sprzedawane ani nie generują dochodów, co wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego. Organ podatkowy podkreśla, że gmina działa jako organ władzy publicznej realizujący zadania własne, co oznacza, że nie jest traktowana jako podatnik VAT. Aby gmina mogła odliczyć VAT, filmy musiałyby być sprzedawane lub wykorzystywane w sposób generujący dochód.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.473.2023.1.KAK