Dyrektor KIS potwierdził, że wydatek na wypłatę odszkodowania w związku z zakazem konkurencji może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jeśli został poniesiony w celu zabezpieczenia działalności gospodarczej. Odsetki za opóźnienie przy wypłacie świadczenia, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty.

Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wraz z odsetkami za opóźnienie

Spółka z o.o., w której 100% udziałów należało do gminy, zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania z członkiem zarządu, którego obowiązywał zakaz konkurencji przez pół roku po zakończeniu współpracy. Odszkodowanie za ten zakaz miało wynosić 100% podstawowego wynagrodzenia członka zarządu na miesiąc. Umowa ta bazowała na przepisach art. 1011 § 1 oraz art. 1012 - 1014 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy odszkodowanie z zakazu konkurencji, wraz z odsetkami za opóźnienie, jest kosztem uzyskania przychodu dla spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca argumentował, że zgodnie z przepisami CIT, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wraz z odsetkami za opóźnienie stanowi koszt uzyskania przychodu. Jest to związane z realizacją zobowiązania umownego i jest kosztem definitywnym, poniesionym w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, oraz jest właściwie udokumentowany.

Koszty uzyskania przychodów

Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Opierając się na art. 15 i 16 ustawy o CIT, Dyrektor KIS zaznaczył, że koszty uzyskania przychodów to te poniesione w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów, z pewnymi wyjątkami. Koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile są właściwie udokumentowane.

Wydatek na odszkodowanie związane z zakazem konkurencji nie jest wykluczony z kosztów uzyskania przychodów, jeśli został poniesiony w celu zabezpieczenia działalności. W odniesieniu do odsetek za opóźnienie przy wypłacie odszkodowania, mogą one stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycznej zapłaty.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.378.2023.4.KW