Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że kwota wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe szpitala za szkodę polegającą na uszkodzeniu ciała i rozstroju zdrowia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odszkodowanie otrzymane od towarzystwa ubezpieczeń a PIT

W 2021 r. wnioskodawczyni otrzymała decyzję w sprawie roszczenia dotyczącego szkody powstałej w 2020 r., polegającej na uszkodzeniu ciała i rozstroju zdrowia w wyniku zabiegu operacyjnego przeprowadzonego w placówce medycznej. Kobieta otrzymała od ubezpieczyciela 15 000,00 zł. Kwotę tę rozliczyła w PIT za rok 2021. Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości, czy odszkodowanie, które otrzymała, podlega opodatkowaniu. W tym celu kontaktowała się z ubezpieczycielem, który był zdania, że tego rodzaju świadczenie nie podlega opodatkowaniu.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy kwota wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odszkodowanie za szkodę operacyjną nie podlega opodatkowaniu PIT

Według odpowiedzi udzielonej przez KIS kwota wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

KIS w swojej interpretacji przywołała ww. uregulowanie, zgodnie, z którym: "wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a."

Organ podatkowy podkreślił, że we wskazanym przepisie ustawodawca posługuje się zwrotem „kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń”. W związku z powyższym, jeżeli świadczenie wypłacone zostało z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a nie mieści się ono w punktach, a i b przepisu, to takie świadczenie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe organ podatkowy uznał, że wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od ww. świadczenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.747.2022.4.MN