Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli pożyczkobiorca będzie w przyszłości zaciągał kolejne pożyczki u tego samego pożyczkodawcy, to nie będzie musiał odprowadzać podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z faktu, że otrzymane pożyczki będą podlegać VAT i jednocześnie będą zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, więc w sprawie będzie miał zastosowanie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC. W związku z tym, nie powstanie obowiązek podatkowy w PCC.

Umowa pożyczki odnawialnej

Wnioskodawca - pewna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i tym samym pożyczkobiorca w sprawie, prowadzi działalność produkcyjną oraz dystrybucyjną. W sierpniu 2020 roku została zawarta umowa pożyczki między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą - inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Została udzielona pożyczka odnawialna z limitem do 40.000.000 złotych, której termin spłaty przypada na czerwiec 2024 roku. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty pożyczki przed terminem bez dodatkowych opłat. Pożyczka została udzielona na cele związane z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy, a odsetki płatne są miesięcznie.

Obie strony umowy są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Pożyczkobiorca zamierza również w przyszłości zaciągać kolejne pożyczki u pożyczkodawcy. W związku z tym, chciał dowiedzieć się, czy będzie na nim ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów pożyczek zawieranych z pożyczkodawcą w przyszłości.

Na pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jeżeli pożyczkobiorca będzie w przyszłości zaciągał kolejne pożyczki u pożyczkodawcy, to na pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu przyszłych umów pożyczki. Zgodnie z przepisami, umowy pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zaś w przypadku gdy umowa pożyczki jest objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i jednocześnie podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT, to na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych na pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku.

"W opisie zdarzenia przyszłego wskazali Państwo, że Pożyczkodawca otrzymał interpretację indywidualną z (...) r. znak sprawy (...) w zakresie podatku od towarów i usług. W interpretacji tej Organ uznał następujące stanowisko podatnika za prawidłowe: „(… ) w odniesieniu do przedstawionego we wniosku opisu sprawy, należy wskazać, że czynność udzielania przez Państwa odpłatnych pożyczek stanowi/ będzie stanowić czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Z uwagi na to, że usługi te mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy jako wymienione wprost w tym przepisie - usługa udzielania pożyczek korzysta/będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu. (...)”.

A zatem, skoro pożyczki pieniężne otrzymane w przyszłości od Pożyczkodawcy będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w analizowanej sprawie będzie miał zastosowanie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Państwu, z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki, nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że jeżeli pożyczkobiorca w przyszłości będzie zaciągał kolejne pożyczki u pożyczkodawcy, to na pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów pożyczek. W przypadku, gdy umowa pożyczki jest objęta zakresem ustawy o VAT i podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT, to nie będzie również wymagane uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.261.2023.1.BZ