Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że umowa cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy deweloperskiej, nie przybrała postaci żadnej z czynności cywilnoprawnych, wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, umowa cesji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej

Członkowie pewnej rodziny zawarli przedwstępną umowę deweloperską z pewną spółką w 2021 r., zobowiązując się do zakupu lokalu mieszkalnego oraz przypisanego mu miejsca postojowego i ogródka. Cena za lokal, wynosząca 600 000,00 zł, miała zostać uregulowana w ratach. Przyszli nabywcy wpłacili już łączną kwotę 510 000,00 zł.

W 2022 r. doszło do zmiany umowy, w ramach której zostały przeniesione prawa i obowiązki rodziny na wnioskodawczynię (cesjonariuszkę). W ramach tego procesu, wnioskodawczyni zwróciła im wpłaconą wcześniej kwotę 510 000,00 zł. Zobowiązała się również uregulować pozostałą ratę w wysokości 90 000,00 zł na rzecz dewelopera. Za proces przeniesienia praw i obowiązków wnioskodawczyni zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 6000,00 zł.

Wnioskodawczyni twierdziła, że zawarta umowa cesji nie była jednoznaczna z którąkolwiek z czynności cywilnoprawnych określonych w ustawie o PCC i nie powinna być opodatkowana. Dodatkowo, podkreśliła, że członkowie rodziny nie osiągnęli żadnego dochodu z tytułu cesji, a jedynie odzyskali wcześniej wpłacone raty.

W związku z tym, wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy zawarcie umowy cesji oraz porozumienie odnośnie zwrotu wpłaconych rat powinny być zgłoszone do urzędu skarbowego oraz czy umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej oraz porozumienie odnośnie zwrotu wpłaconych rat podlegają opodatkowaniu PCC.

Nienależnie pobrany podatek

Według Dyrektora KIS, umowa cesji i porozumienie co do zwrotu wpłaconych rat nie podlegają zgłoszeniu do urzędu skarbowego i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Organ podatkowy stwierdził, że jeżeli umowa nie przybrała formy żadnej z umów wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC (szczególnie umowy sprzedaży), to nie podlega opodatkowaniu PCC. Fiskus zwrócił uwagę na charakter cesji jako przeniesienia praw i obowiązków, nie zaś jako transakcji sprzedaży. W związku z tym, brak jest obowiązku zapłaty podatku w tym przypadku, a pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 000,00 zł nie został należycie pobrany.

"W związku z powyższym, należy stwierdzić, że jeżeli w istocie opisana we wniosku umowa cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej nie przybrała postaci żadnej z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (w szczególności przedmiotowa cesja nie przyjęła postaci umowy sprzedaży), to powyższa umowa cesji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ani zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Nie mieści się ona bowiem w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym z tytułu zawarcia umowy cesji i porozumienia co do zwrotu wpłaconych rat, Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Pobrany przez notariusza i przekazany do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych był nienależny." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że umowa cesji i porozumienie co do zwrotu wpłaconych rat nie podlegają zgłoszeniu do urzędu skarbowego i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności nieuwzględnione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.285.2022.2.MM