Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że dochód muzeum przeznaczony na wpłaty do PFRON, finansowany dotacją państwową, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem CIT.

Dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla muzeum

Wnioskodawca - pewne muzeum w Polsce, pełniące funkcję instytucji kultury, otrzymało dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka planuje przeznaczyć te środki na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W związku z tym, wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy dochód uzyskany przez muzeum z dotacji, który ma być przeznaczony na wpłaty do PFRON, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Wnioskodawca, opierając się na art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, uważał, że dotacje otrzymane z budżetu państwa są wolne od podatku. Wnioskodawca również odwołał się do wcześniejszych interpretacji indywidualnych, które popierały podobne stanowiska w analogicznych sprawach, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 września 2015 r. (znak IPTPB3/4510-179/15-4/IR), czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r. (znak: IBPBI/2/423-613/13/JS).

Wpłata na PFRON zwolniona z opodatkowania CIT

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez wnioskodawcę i potwierdził jego prawidłowość. Uzasadnienie oparte jest głównie na art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, definiujących dochód jako sumę zysków kapitałowych i dochodów z innych źródeł. Niektóre dochody mogą być zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, zwłaszcza te uzyskane przez podmioty z celami statutowymi związanymi z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, sportową, charytatywną, zdrowotną itp. Z kolei dochód finansowany z dotacji państwowej, który jest przeznaczony na wpłaty do PFRON, jest zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o CIT, ponieważ te wpłaty są w całości finansowane z dotacji, co oznacza, że są wolne od podatku.

"Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że skoro wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sfinansowane są w całości uzyskaną z budżetu państwa dotacją, to dochód stanowiący równowartość tych wpłat, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ wydatków tych dokonano ze środków wolnych od podatku." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej stanowi jasne wyjaśnienie i potwierdzenie, że dochody finansowane z dotacji państwowych, przeznaczone na wpłaty do PFRON, są zwolnione z opodatkowania CIT. Organ podatkowy odwołał się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT, aby uzasadnić swoje stanowisko, co wnioskodawcy pozwoliło zrozumieć swoją sytuację.

Źródło: Czy dochód Muzeum, stanowiący równowartość wpłat na PFRON sfinansowanych w całości z dotacji podmiotowej z budżetu Państwa, jest zwolniony z opodatkow... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.375.2023.1.MC