Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychody z prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5. lit b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przychody z działalności w zakresie gospodarki odpadami a ryczałt

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od września 2020 r. w ramach, której zajmuje się odbiorem odpadów poprodukcyjnych, które następnie transportowane są środkami transportu od klienta do miejsca składowania odpadów. Opisanej czynności poddawane są różne rodzaje odpadów, np. makulatura, papier, folie, tworzywa sztuczne. Usługi przedstawione powyżej sklasyfikowane zostały według PKWiU jako 38.21.10.0. Obecnie kobieta rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a wybrana przez nią forma opodatkowania to podatek liniowy. Ze względu na charakter świadczonych usług chciałaby zastosować do przychodów osiąganych z tej działalności zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego 3%. Na tle przedstawionego opisu sprawy jej wątpliwości budzi kwestia, czy w odniesieniu do przychodów z tytułu opisanej we wniosku działalności będzie mogła zastosować 3% stawkę ryczałtu.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem,czy ze względu na charakter świadczonych usług oraz klasyfikację działalności gospodarczej, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5. lit b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może do przychodów ze sprzedaży odpadów zastosować stawkę podatku w wysokości 3% zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działalność w zakresie gospodarki odpadami opodatkowana 3% ryczałtem

KIS stwierdziła, że w opisanym przypadku podatniczka może zastosować zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego w wysokości 3% do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Organ podatkowy powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 5. lit b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który umożliwia zastosowanie tej stawki dla działalności usługowej w zakresie handlu, w tym gospodarki odpadami.

"Odnosząc zatem przedstawione zdarzenie przyszłe do stanu prawnego obowiązującego w jego zakresie, należy stwierdzić, że skoro jak wskazała Pani w opisie sprawy, zajmuje się odbiorem odpadów poprodukcyjnych, które następnie transportowane są środkami transportu od klienta do miejsca składowania, to brak jest podstaw, by uznać, że odpady zostały przez Panią przetworzone. To z kolei świadczy o tym, że usługi świadczone przez Panią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej można potraktować jako usługi w zakresie handlu, a przychody z tego tytułu przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków mogą być opodatkowane przez Panią ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodów" - uznał organ.

Z interpretacji KIS wynika, że wnioskodawczyni może zastosować zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego w wysokości 3% do przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z ww. uregulowaniem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.661.2022.1.AD