Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki poniesione na remont środka trwałego należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na fakt, że podjęte prace miały charakter odtworzeniowy - przywracający budynkowi pierwotny stan techniczny. Ich poniesienie nie spowoduje wzrostu wartości użytkowej w stosunku do tej wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, nie skutkuje jego ulepszeniem i jako wydatki remontowe będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Nieruchomość mieszkalna, która została przeznaczona na działalność gospodarczą

W dniu 17 kwietnia 2023 r. wnioskodawca - pewna spółka z o.o. nabył na podstawie aktu notarialnego nieruchomość mieszkalną, w której część powierzchni (30%) została przeznaczona na działalność gospodarczą. Budynek został oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych z dniem 1 lipca 2023 r.

W trakcie użytkowania budynku zostały ujawnione dodatkowe usterki, takie jak pęknięcia ścian w pomieszczeniach biurowych, konieczność renowacji podłóg oraz wymiana nieszczelnych drzwi. Spółka zleciła wykonanie tych prac firmom zewnętrznym, które wystawią faktury za usługi w miesiącu sierpniu lub wrześniu br. Szacowany koszt napraw to około 60 tysięcy złotych.

Spółka pragnie zaliczyć te wydatki bezpośrednio do bieżących kosztów uzyskania przychodu jako wydatki remontowe, uznając je za prace związane z przywróceniem pierwotnego stanu budynku, które nie zwiększają jego wartości początkowej. W związku z tym, chciała dowiedzieć się, czy prawidłowo rozliczy koszty związane z powyższymi czynnościami, zaliczając je w bieżące koszty uzyskania przychodu (jako wydatki remontowe) i uznając, jako prace związane z przywróceniem pierwotnego stanu budynku, a niezwiększające jego wartość początkową.

Wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Zdaniem spółki, wydatki poniesione na remont środka trwałego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Spółka prawidłowo rozliczyła koszty związane z przeprowadzonymi pracami, zaliczając je bezpośrednio do bieżących kosztów uzyskania przychodu jako wydatki remontowe. Organ wskazał, że podjęte prace miały charakter odtworzeniowy, które przywracały budynkowi pierwotny stan techniczny. Poniesienie tych wydatków nie spowoduje wzrostu wartości użytkowej w porównaniu do wartości środka trwałego w dniu przyjęcia do użytkowania. Prace remontowe nie wiążą się z ulepszeniem budynku i nie zwiększają jego wartości początkowej, dlatego stanowią one koszt uzyskania przychodu.

"Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż opisane we wniosku prace związane z renowacją podłóg, naprawą ubytków i malowaniem ścian, wymianą i naprawą drzwi, winny być kwalifikowane jako remont. Opisane we wniosku, czynności, tj. renowacja podłóg, naprawa ubytków i malowanie ścian, wymiana i naprawa drzwi, zmierzały do wyeliminowania usterek, które zostały ujawnione podczas użytkowania budynku, już po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych oraz do przywrócenia pierwotnego stanu technicznego budynku, nie zmieniając przy tym charakteru i funkcji budynku. Ww. wydatki ponoszone, z jednej strony pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, z drugiej nie spełniają kryteriów ulepszenia.

Zatem ww. wydatki będziecie mogli Państwo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki o charakterze remontowym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, spółka prawidłowo rozliczyła koszty związane z przeprowadzonymi pracami remontowymi.

Interpretacja ta ma znaczenie dla spółki, ponieważ umożliwia jej zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, co może wpływać na wysokość podatku CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.427.2023.1.SH