Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której stwierdził, że przychody uzyskiwane przez podatniczkę ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży zabudowy w ciężarowych pojazdach samochodowych, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.12.0., mogą zostać opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pośrednictwo w sprzedaży zabudowy w ciężarowych pojazdach a ryczałt

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą ramach, której zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży usługi zabudowy w ciężarowych pojazdach samochodowych. Usługi, które świadczy, sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 74.90.12.0. Zainteresowana złożyła właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kobieta oświadczyła, że do wykonywanej przez nią działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, jej przychód nie przekroczył w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy zadane we wniosku pytanie, limitu określonego w ww. ustawie.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy prowadzona przez nią działalność może być opodatkowana ryczałtem według stawki 8,5%.

KIS: możliwość opodatkowania przychodów ryczałtem w stawce 8,5%

Według interpretacji organu podatkowego, osoba prowadząca działalność pośrednictwa w sprzedaży usług zabudowy w ciężarowych pojazdach samochodowych może opodatkować przychody z działalności gospodarczej ryczałtem według stawki 8,5%.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej – usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.90.12.0 – może Pani opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne" - wskazał organ.

Ponadto organ wyjaśnił, że wydana przez niego interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez podatniczkę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, KIS podkreśliła, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.841.2022.1.JK3