Dyrektor KIS stwierdził, że w przypadku kupującego, który posiada udział w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zwolnienie przysługuje tylko w przypadku nabycia tego udziału tytułem dziedziczenia.

Nabycie lokalu mieszkalnego w przyszłości

Wnioskodawczyni - kupująca, która jest współwłaścicielką 1/3 części nieruchomości gruntowej, zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedającym, nabywając lokal mieszkalny. Kupująca nie posiadała i nie posiada prawa własności ani współwłasności do odrębnych nieruchomości, lokalu mieszkalnego ani budynku jednorodzinnego. Planowane jest zawarcie umowy sprzedaży najpóźniej w marcu 2024 r.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy transakcja nabycia lokalu mieszkalnego przez Kupującą będzie całkowicie zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 9 pkt 17 ustawy o PCC.

Kupująca podniosła, że opisane zdarzenie przyszłe będzie zwolnione z PCC, gdyż spełnia wymogi określone w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC. Uważała, że prawo własności budynku nie będzie przysługiwało jej w dniu sprzedaży ani wcześniej, a udział, który posiada, nie dotyczy budynku stanowiącego odrębny przedmiot własności od gruntu. W związku z tym wnioskuje, że jako osoba fizyczna, nabywając lokal mieszkalny, nie posiadając wcześniej żadnych praw do nieruchomości, spełnia warunki do zwolnienia z PCC.

Wnioskodawczyni posiada udział w prawie własności tego budynku

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), obowiązek podatkowy ciąży na kupującym w przypadku umowy sprzedaży, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Organ podatkowy wskazuje, że zwolnienie z PCC, zgodnie z art. 9 pkt 17 tejże ustawy, dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego, budynku jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, pod warunkiem, że kupującym jest osoba fizyczna, której ani w dniu sprzedaży, ani przedtem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten jest poniżej 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Dyrektor KIS stwierdził, że skoro kupująca już jest współwłaścicielką 1/3 udziału w nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, to posiada udział w prawie własności tego budynku. Ponieważ udział ten został nabyty poprzez darowiznę, a nie dziedziczenie, zwolnienie z PCC, zgodnie z art. 9 pkt 17 ustawy, nie ma zastosowania.

Dyrektor KIS bez korzyści dla podatnika

"Jak sama Pani wskazała, jest Pani obecnie współwłaścicielką, w udziale wynoszącym 1/3 części, m.in. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Udział w prawie własności tej nieruchomości nabyła Pani na podstawie umowy darowizny. Z powyższego wynika zatem, że przysługuje Pani prawo do udziału w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Skoro bowiem nabyła Pani udział w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to nie można uznać, że nabyła Pani wyłącznie udział w prawie własności nieruchomości gruntowych bez prawa własności udziału w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. W tym zakresie zastosowanie ma przywołany przez Panią art. 191 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Ww. udział nabyła Pani tytułem darowizny. Natomiast jak wskazano powyżej w przypadku kupującego, który posiada udział w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zwolnienie przysługuje tylko w przypadku nabycia tego udziału tytułem dziedziczenia. Pani natomiast nabyła ww. udział tytułem darowizny, a nie tytułem dziedziczenia. Zatem w takiej sytuacji nie będzie Pani mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych." - wskazał organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.264.2023.1.ASZ