Osoba mieszkająca w Polsce od lat na podstawie pobytu czasowego zadała pytanie dotyczące obowiązku składania deklaracji podatkowej w związku z otrzymanymi spadkami z Republice Czeskiej. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) oraz Ministerstwo Finansów (MF) udzieliły odpowiedzi, stwierdzając, że w tym przypadku nie ma obowiązku składania deklaracji. Interpretacja opiera się na przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn, które wykluczają konieczność opodatkowania spadków od osób bez zamieszkania w Polsce.

Spadek po ojcu, który mieszkał i pracował w Republice Czeskiej

Wnioskodawczyni, niebędąca obywatelką Polski ani nie posiadająca miejsca stałego pobytu, mieszka w Polsce od około 7 lat na podstawie pobytu czasowego. Otrzymała spadek po ojcu, który przez długi czas mieszkał i pracował w Republice Czeskiej. Spadek obejmował różne aktywa finansowe, w tym nadpłatę składek na publiczne ubezpieczenie zdrowotne, papiery wartościowe, saldo na rachunku bankowym oraz saldo budowlanego rachunku oszczędnościowego. Wnioskodawczyni próbowała złożyć deklarację podatkową SD-Z2 w polskim Urzędzie Skarbowym, ale odmówiono przyjęcia dokumentu z powołaniem się na art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Pieniądze z dziedziczenia zostały przelane na konto wnioskodawczyni w polskim banku.

W związku z tym, wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy ma obowiązek składania deklaracji podatkowej SD-Z2 w związku z otrzymanym spadkiem.

Brak obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawczyni nie ma obowiązku zgłaszania nabycia własności rzeczy i praw majątkowych na formularzu SD-Z2 ze względu na brak polskiego obywatelstwa oraz miejsca stałego pobytu wnioskodawczyni w Polsce w chwili otwarcia spadku.

Organ odwołał się do art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, że opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Polski. Organ wskazał również na wyjątek zawarty w art. 2 tej ustawy. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych wykonanych za granicą podlega podatkowi tylko w przypadku, gdy w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu w Polsce.

W świetle powyższego, składniki spadku, którymi wnioskodawczyni obecnie dysponuje, znajdowały się za granicą, a sama wnioskodawczyni nie posiadała polskiego obywatelstwa ani miejsca stałego pobytu w Polsce w chwili otwarcia spadku. Oznacza to, że nabycie spadku przez wnioskodawczynię nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z treścią art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

"Należy jednak wskazać, że na mocy art. 2 ww. ustawy, przedmiotem ustawy o podatku od spadków i darowizn objęte jest również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą. Jednakże, powołany przepis ma zastosowanie tylko wówczas, gdy w chwili zawarcia umowy darowizny (lub otwarcia spadku) nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wynika z wniosku, w chwili otwarcia spadku nie była Pani obywatelem polskim, jak również nie posiadała Pani na terytorium Polski stałego pobytu – legitymuje się Pani bowiem zezwoleniem na pobyt czasowy – tym samym nabycie przez Panią spadku po ojcu nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, z uwagi na treść art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem, nie miała Pani obowiązku zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw majątkowych na formularzu SD-Z2." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że pytająca nie jest obowiązana do składania deklaracji podatkowej w związku z otrzymanymi spadkami z Republice Czeskiej. Wynika to z przepisu art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który określa, że podatek od spadków i darowizn podlega odliczeniu w przypadku nabycia spadku od osoby, która nie miała miejsca zamieszkania w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.134.2022.1.PB