Dyrektor KIS potwierdził, że otrzymana od dzierżawcy kwota podatku od nieruchomości nie jest wydzierżawiającego przychodem, podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zwrot równowartości podatku od nieruchomości od dzierżawcy

Wnioskodawca - osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo, zawarł umowę dzierżawy części swojej działki z firmą, która planuje zainstalować na niej farmę fotowoltaiczną. Umowa dzierżawy obejmuje okres 29 lat. Za dzierżawę gruntów dzierżawca będzie płacił rolnikowi czynsz dzierżawny oraz równowartość podatku od nieruchomości. Do momentu rozpoczęcia budowy farmy, grunt był wykorzystywany na cele rolnicze. Dzierżawca jest odpowiedzialny za płacenie czynszu dzierżawnego oraz równowartości podatku od nieruchomości i innych kosztów związanych z umową. Właściciel gruntów nie otrzymał jeszcze żadnych płatności z tytułu umowy. Samodzielnie zapłacił podatek od nieruchomości.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy zwrot od dzierżawcy równowartości podatku od nieruchomości zapłaconego przez niego w związku z przedmiotową umową dzierżawy, będzie stanowić dla niego przychód, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Brak przychodu dla podatnika

Wnioskodawca stwierdził, że koszty związane z podatkiem od nieruchomości nie stanowią dla niego przysporzenia majątkowego, ponieważ na mocy umowy dzierżawy, ciężar pokrycia tego kosztu jest przeniesiony na dzierżawcę. Nie nastąpiła zmiana osoby zobowiązanej do zapłaty podatku, a zwrot równowartości podatku od nieruchomości nie generuje przychodu dla wnioskodawcy.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu cywilnego, organ podatkowy uznał, że koszty związane z podatkiem od nieruchomości, których poniesienie zostało przeniesione na dzierżawcę na mocy umowy dzierżawy, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla wnioskodawcy. Otrzymana od dzierżawcy kwota podatku od nieruchomości nie jest przychodem wnioskodawcy, podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zwrot ten nie wpływa na przysporzenie majątkowe po stronie wnioskodawcy, a opłaty eksploatacyjne ponoszone przez dzierżawcę nie są składnikami przychodu osiąganego przez wnioskodawcę z tytułu dzierżawy.

"Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz zawartych uprzednio wyjaśnień należy uznać, że koszty związane z podatkiem od nieruchomości, do których ponoszenia zobowiązany będzie – zgodnie z zawartą umową dzierżawy – dzierżawca, nie będą stanowić dla Pana przysporzenia majątkowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w takim przypadku na mocy umowy dzierżawy zostaje przeniesiony na dzierżawcę jedynie ciężar pokrycia kosztu dotyczącego podatku od nieruchomości. Nie następuje natomiast zmiana osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od nieruchomości.

Wobec powyższego, otrzymana od dzierżawcy kwota podatku od nieruchomości nie jest Pana przychodem, podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał Dyrektor KIS.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.713.2023.3.MS2