Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że ustalona i pobierana od mieszkańca opłata za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ustalona uchwałą rady gminy, nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) jako wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług. Opłata ta ma charakter daniny publicznej i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu ww. podatkiem.

Opłata za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów a VAT

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W szczególności jej zadania własne obejmują usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, urząd wykonuje swoje prawa i obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym rada gminy określiła, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Wątpliwości gminy dotyczą kwestii, czy ustalona i pobierana od mieszkańca opłata za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ustalona uchwałą rady gminy stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jako wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług, czy też opłata ta ma charakter daniny publicznej i w związku z tym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Urząd gminy argumentował, że świadczone przez gminę usługi związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powinny być wyłączone z opodatkowania VAT. Jako podstawę podawał fakt, że gmina, działając jako organ władzy publicznej, realizuje zadania publiczne. Opłaty pobierane od mieszkańców mają według gminy charakter daniny publicznej, niepodlegającej VAT.

Opłata za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów nie podlega opodatkowaniu VAT

Organ podatkowy uznał, że opłata ustalona przez radę gminy za dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych nie podlega opodatkowaniu VAT. Jako uzasadnienie KIS podała, że takie usługi mają charakter daniny publicznej, świadczone są w ramach zadań własnych gminy i są oparte na ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym opłata nie podlega opodatkowaniu VAT.

KIS wskazała, że dodatkowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stanowią uzupełnienie podstawowego świadczenia gminy dla mieszkańców. Określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach charakter opłaty wskazuje, że w istocie mamy do czynienia z „daniną publiczną” – opłata ustalana jest w sposób określony w ustawie i stanowi dochód gminy przeznaczony na działania wykonywane w interesie publicznym.

"W związku z powyższym, skoro pobierają Państwo od właścicieli nieruchomości opłaty za ustalone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dodatkowe usługi świadczone przez Państwa, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, to działają Państwo w odniesieniu do tych czynności jako organ władzy publicznej, w zakresie realizacji zadań własnych powierzonych Państwu na podstawie ustawy. W konsekwencji, z tytułu realizacji świadczeń objętych wnioskiem, są Państwo wyłączeni z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, a pobierana opłata, której obowiązek uiszczenia wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma charakter publicznoprawny i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług" - podsumował organ.

Źródło: Czy ustalona i pobierana od mieszkańca opłata za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem ... - Interpretacja - 0111-KDIB3-1.4012.669.2023.1.MG - (interpretacje.pl)