Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że płatnicy realizujący wypłaty z umów ubezpieczenia na życie z UFK po 31 grudnia 2023 r. są zobowiązani do ustalania kosztów uzyskania przychodów i ich wykazywania w informacji PIT-8C.

Nowe zasady opodatkowania dochodów z umów ubezpieczenia na życie z UFK

Wnioskodawca, działający w branży ubezpieczeniowej, oferuje umowy ubezpieczenia na życie powiązane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK). W tych umowach składka klienta jest inwestowana w UFK, a środki mogą być wypłacane klientowi na wniosek, w formie wykupu częściowego lub całkowitego.

Wnioskodawca zastanawia się, czy po zmianach legislacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. będzie musiał ustalać koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o PIT i czy te koszty powinny być uwzględnione w informacji PIT-8C dla klienta.

Według wnioskodawcy, po wprowadzeniu zmian w ustawie, będzie on zobowiązany do ustalania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o PIT. Uznaje, że te koszty powinny zostać uwzględnione w informacji PIT-8C wystawionej na rzecz klienta za dany rok.

Płatnik ma obowiązek wystawić informację PIT-8C

Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Podkreśla, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będą nowe zasady opodatkowania dochodów z umów ubezpieczenia na życie z UFK. Podatnikiem będzie teraz klient, który samodzielnie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego za dany rok. Wnioskodawca jako płatnik będzie miał za zadanie wystawić informację PIT-8C, uwzględniając wartość uzyskanych przychodów i kosztów związanych z wypłatami z umów UFK.

"Jak wynika zatem z powyższego, na podstawie wprowadzonych zmian legislacyjnych od 1 stycznia 2024 roku płatnik nie pobierze już zatem podatku od wypłaty dokonywanej na rzecz klienta z tytułu z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Dochód z umów ubezpieczenia na życie UFK będzie bowiem opodatkowany na podstawie art. 30b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Klient otrzyma w rezultacie 100 procent świadczenia z umorzenia jednostek uczestnictwa, w które zainwestowane zostały środki w ramach UFK.

Dla klienta wiąże się to z nowymi, istotnymi obowiązkami. Będzie on bowiem musiał samodzielnie rozliczyć podatek z tytułu wypłaty otrzymanej z umowy z UFK. Dokona tego poprzez złożenie deklaracji PIT-38 w terminie od dnia 15 lutego do końca kwietnia roku następnego po otrzymaniu wypłaty z UFK od ubezpieczyciela. Dane niezbędne do rozliczenia podatku będą zawarte w informacji PIT-8C, w której ubezpieczyciel wykaże koszty zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Krajowa Informacja Skarbowa dokładnie wyjaśniła, że płatnicy będą zobowiązani do ustalania kosztów uzyskania przychodów i wykazywania ich w informacji PIT-8C, wystawianej na rzecz klienta za dany rok.

Źródło: Obowiązki płatnika w związku z wypłatą zysków z ubezpieczeń. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.558.2023.1.TR