Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnik może skorzystać z ulgi na robotyzację dla zakupionych ze środków przedsiębiorstwa środków trwałych. Z kolei koszty poniesione w ramach leasingu operacyjnego robotów przemysłowych i innych maszyn nie kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi na robotyzację.

Nowe urządzenia nabywane przez zakup lub leasing operacyjny

Wnioskodawca - wspólnik spółki jawnej, jest podatnikiem PIT. Spółka, której jest wspólnikiem, specjalizuje się w produkcji kontraktowej urządzeń elektronicznych dla różnych sektorów przemysłu, głównie wykorzystując do tego roboty przemysłowe. W ramach działalności spółka inwestuje w nowe urządzenia, nabywane przez zakup lub leasing operacyjny. Wnioskodawca wskazał, że do kosztów spółki zaliczane są odpisy amortyzacyjne nabytych robotów oraz koszty rat leasingów i opłat wstępnych. Z kolei umowy leasingu zawierają postanowienia co do wykupu przez spółkę jawną przedmiotu leasingu na koniec umowy.

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy może skorzystać z ulgi na robotyzację, o której mowa w art. 52jb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kontekście opisanych urządzeń. Podatnik twierdził, że ma prawo skorzystać z ulgi na robotyzację zarówno przy nabyciu ich przez zakup, jak i przez leasing operacyjny.

Ulga tylko w odniesieniu do zakupu urządzeń zakupionych ze środków przedsiębiorstwa

Dyrektor KIS potwierdził możliwość skorzystania z ulgi jedynie w odniesieniu do zakupu urządzeń ze środków własnych przedsiębiorstwa. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych środków mogą zostać uznane jako koszty poniesione na robotyzację i uprawniać do odliczenia od podstawy obliczenia podatku.

"Z literalnego brzmienia art. 52jb ust. 2 pkt 4 wynika, że za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

W związku z powyższym wszelkie koszty poniesione przez Pana w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego robotów przemysłowych lub innych maszyn i urządzeń wymienionych w art. 52jb ust. 2 pkt 1 lit. a-b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.

(…) Może Pan natomiastskorzystać z ulgi na robotyzację, określonej w art. 52jb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychw stosunku do zakupionej ze środków przedsiębiorstwa stacji załadowczej i wyładowczej D. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej stacji załadowczej i wyładowczej D., które stanowią koszty uzyskania przychodów, mogą zostać uznane jako koszty poniesione na robotyzację w roku podatkowym 2022 (i w następnych latach podatkowych) i będą uprawniały Pana do odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów amortyzacjiproporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w zyskach Spółki." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS odrzucił możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację w odniesieniu do środków trwałych nabytych w ramach leasingu operacyjnego. Jednak zgadza się, że podatnik może skorzystać z tej ulgi w odniesieniu do środków trwałych zakupionych bezpośrednio ze środków przedsiębiorstwa, uzasadniając to odpowiednimi przepisami prawa.

Źródło: Odliczenie kosztów w ramach tzw. ulgi na robotyzację. - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.705.2023.2.MT