Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że wycofanie nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej i przeznaczenie jej na najem prywatny jest neutralne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wycofanie nieruchomości z działalności i przeznaczenie jej na najem prywatny

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczął budowę nieruchomości – budynku usługowego (hali magazynowej). W związku z prowadzoną inwestycją odlicza podatek VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na budowę nieruchomości. Podatnik zamierza wycofać przedmiotową nieruchomość z jednoosobowej działalności gospodarczej do swojego majątku prywatnego. Budowa nieruchomości miała służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Po wycofaniu nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej świadczona przez wnioskodawcę usługa najmu prywatnego tej nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Przedsiębiorca był zdania, że wycofanie nieruchomości z jednoosobowej działalności gospodarczej i przeznaczenie jej na najem prywatny jest neutralne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W celu weryfikacji poprawności swojego twierdzenia zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest zgodne z prawem.

KIS: wycofanie nieruchomości z działalności i przeznaczenie jej na najem prywatny jest neutralne podatkowo

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają odpłatne czynności, takie jak dostawa towarów czy świadczenie usług. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i jej wynajem jest neutralne podatkowo, gdyż nie nastąpiła dostawa towaru na cele osobiste wnioskodawcy. Taka czynność nie podlega więc opodatkowaniu VAT.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy w odniesieniu do kwestii opodatkowania czynności wycofania Nieruchomości z prowadzonej działalności, należy wskazać, że – jak wynika z okoliczności sprawy – Nieruchomość objętą zakresem postawionego we wniosku pytania, po jej wycofaniu z działalności gospodarczej będzie Pan wynajmował jako zarejestrowany czynny podatnik VAT, a więc będzie wykorzystywana przez Pana w sposób ciągły dla celów zarobkowych, do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem, w odniesieniu do czynności wycofania z obecnie prowadzonej działalności przedmiotowej Nieruchomości, która po wycofaniu nadal będzie przez Pana wynajmowana, nie ma zastosowania art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, bowiem nie nastąpiła dostawa towaru na Pana cele osobiste. Co za tym idzie, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Podsumowując, wycofanie nieruchomości z działalności i przeznaczenie jej na wynajem jest czynnością neutralną w kontekście przepisów ustawy o VAT, a zatem nie podlega opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.335.2023.3.KM