Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) składki ubezpieczeniowe opłacane przez wnioskodawcę na umowę ubezpieczenia na życie mogą być uznane za koszty podatkowe, ponieważ spełniają określone kryteria i mają charakter pracowniczy, przyczyniając się pośrednio do utrzymania źródła przychodów w postaci zatrudnienia pracowników.

Ubezpieczenie na życie pracowników a koszty podatkowe

Wnioskodawca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z budownictwem, planuje wdrożyć program ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) dla swoich pracowników. Głównym celem tego programu jest stworzenie motywacji dla pracowników, zbudowanie więzi oraz poczucia lojalności w zespole. Ponadto, ma to pomóc w zatrzymaniu cennych pracowników, zapewniając im ochronę w przypadku choroby lub śmierci, a także umożliwiając im oszczędzanie na przyszłość. Program ma również zwiększyć atrakcyjność oferty pracodawcy na konkurencyjnym rynku pracy. Umowa ubezpieczenia na życie z UFK, którą planuje zawrzeć wnioskodawca, skupia się na dwóch głównych aspektach: ochronie ubezpieczonych pracowników i inwestycjach. Składki ubezpieczeniowe dzielą się na dwie części: część ochronną, która zapewnia ochronę w przypadku śmierci lub innych zdarzeń ubezpieczeniowych, oraz część inwestycyjną, która jest inwestowana w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

Pracownicy będą uprawnieni do środków zgromadzonych w części inwestycyjnej po zakończeniu umowy, która jest zazwyczaj ustalona na co najmniej 10 lat. Wpłaty do części inwestycyjnej można również zwiększać poprzez jednorazowe wpłaty. Warto również zaznaczyć, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma określone ograniczenia w pierwszych 5 latach od jej zawarcia, co obejmuje brak wypłaty wartości odstąpienia od umowy czy zaciągnięcia zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy. Jednak po upływie tego okresu, pracownik ma możliwość wypłaty środków z rachunku inwestycyjnego. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy składki ubezpieczeniowe dla pracowników, opłacane przez wnioskodawcę, stanowią koszty podatkowe. Podatnik uważa, że poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów.

KIS: składki ubezpieczeniowe na życie stanowią koszty podatkowe

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że składki ubezpieczeniowe opłacane przez wnioskodawcę z tytułu umów ubezpieczenia na życie z UFK mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. KIS wyjaśniła, że koszty uzyskania przychodów obejmują wszelkie wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z uzyskiwaniem przychodów, o ile spełniają określone warunki. W przypadku składek ubezpieczeniowych na rzecz pracowników, ogólna zasada mówi, że nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Jednakże istnieją wyjątki od tej zasady, a jednym z nich jest sytuacja, gdy spełnione są określone warunki, takie jak rodzaj umowy ubezpieczenia oraz wykluczenie niektórych wypłat przez umowę na okres 5 lat.

W opinii organu podatkowego w przypadku wnioskodawcy, umowa ubezpieczenia na życie z UFK spełniała określone warunki, co umożliwiło zaliczenie opłacanych przez niego składek jako kosztów podatkowych. Ponadto, KIS uznała, że poniesiony rodzaj wydatku miał również charakter pracowniczy, ponieważ stanowił element motywujący pracowników, budujący więzi i lojalność oraz zapewniający komfort psychiczny pracownikom. Organ zaznaczył, że wymienione elementy, pośrednio przyczyniały się do utrzymania źródła przychodów w postaci zatrudnienia pracowników.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.696.2022.1.WS