Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że obywatel Białorusi ma prawo do ulgi na powrót, jeśli nie ma obywatelstwa polskiego ani Karty Polaka, lecz posiada zezwolenie na pobyt stały otrzymane na podstawie Karty Polaka.

Odebrana Karta Polaka

Wnioskodawca - obywatel Białorusi, który przeprowadził się do Polski w styczniu 2022 r., posiada zezwolenie na pobyt stały, otrzymane na podstawie posiadanej Karty Polaka. Wcześniej podatnik był w Polsce kilka razy w celach turystycznych. Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt Karta Polaka została odebrana przez Urząd Wojewódzki. Podatnik rozpoczął prowadzenie JDG w kwietniu 2022 r. i od tego czasu płaci ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatnik chciał dowiedzieć się, czy może skorzystać z ulgi na powrót, jeśli nie ma obywatelstwa polskiego ani Karty Polaka, lecz posiada Pan zezwolenie na pobyt stały otrzymane na podstawie Karty Polaka.

Wnioskodawca ma prawo skorzystania z „ulgi na powrót”

Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba przenosząca miejsce zamieszkania do Polski może skorzystać z tzw. „ulgi na powrót”, która zwalnia od podatku dochodowego przychody do kwoty 85 528 zł w czterech kolejnych latach podatkowych.

Wnioskodawca spełnił warunki do skorzystania z ulgi, ponieważ przeprowadził się do Polski w styczniu 2022 r., wynajmuje mieszkanie, prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i posiadał Kartę Polaka, która straciła ważność po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały. Ponadto wnioskodawca przedstawił dowody, takie jak dyplom uniwersytetu i historia zatrudnienia, które potwierdzają jego miejsce zamieszkania na Białorusi do marca 2022 r.

W konsekwencji, wnioskodawca ma prawo skorzystania z „ulgi na powrót” i zwolnienia od podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty 85 528 zł przez cztery kolejne lata podatkowe (2022-2025 lub 2023-2026).

"W konsekwencji, przysługuje Panu prawo do skorzystania z tzw. „ulgi na powrót”, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania obejmuje przychody do wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte z tytułów wymienionych w przepisie – w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym nastąpiło przeniesienie miejsca zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44, tj. dla Pana w latach 2022-2025 lub w latach 2023-2026." - wskazał organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.366.2023.2.ENB