Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usługz tytułu sprzedaży niezabudowanej działki będzie kwota wynagrodzenia otrzymana przez gminę po uwzględnieniu bonifikaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Sprzedaż przez gminę działki na rzecz TBS-u z zastosowaniem bonifikaty

Gmina planuje dokonać sprzedaży niezabudowanej działki na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Nieruchomość ma być sprzedana na cele mieszkaniowe. Gmina oświadczyła, że burmistrz w najbliższym czasie ma przedłożyć radzie miejskiej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę nieruchomości w postaci ww. działki wraz z zastosowaniem bonifikaty w maksymalnej wysokości 99,5% od ceny zbywanej nieruchomości w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków wielorodzinnych. W uzasadnieniu projektu uchwały jako podstawę prawną udzielenia bonifikaty powołano art. 13 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z tym, że obniżka ceny (bonifikata) zostanie udzielona przed dokonaniem faktycznej sprzedaży, wobec tego gmina planuje z podstawy opodatkowania wyłączyć wartość bonifikaty i dokonać sprzedaży nieruchomości za 0,5% jej wartości. Wątpliwości urzędu dotyczą określenia podstawy opodatkowania dla sprzedaży działki niezabudowanej z zastosowaniem bonifikaty.

Z uwagi na powyższe gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia otrzymana przez gminę po uwzględnieniu bonifikaty.

Podstawa opodatkowania sprzedaży działki z zastosowaniem bonifikaty

Dyrektor KIS wskazał, że określając podstawę opodatkowania, gmina powinna uwzględnić przyznaną bonifikatę. Organ podatkowy podkreślił, że zapłatą z tytułu planowanej przez gminę sprzedaży na rzecz spółki, będzie kwota należna od nabywcy. Tym samym podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota należnej wpłaty (kwota po uwzględnieniu bonifikaty) pomniejszona o kwotę należnego podatku. Z uwagi na powyższe KIS uznała, że zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania sprzedaży niezabudowanej działki, stanowić będzie różnica pomiędzy ustaloną ceną zbycia nieruchomości i ustaloną kwotą bonifikaty.

"Podsumowując, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu sprzedaży niezabudowanej działki nr … będzie kwota wynagrodzenia otrzymana przez Państwa po uwzględnieniu bonifikaty, pomniejszona o kwotę należnego podatku" - stwierdził organ.

Z uwagi na powyższe, organ podatkowy uznał stanowisko gminy, że z podstawy opodatkowania należy wyłączyć wartość bonifikaty za prawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.869.2022.1.KO