Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że sprzedaż w drodze licytacji należącej do wnioskodawczyni nieruchomości, na której znajduje się stacja paliw, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji a opodatkowanie VAT

Wnioskodawczyni E.M. prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje m.in. detaliczną sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Posiada nieruchomość zabudowaną, na której znajduje się stacja paliw. Nieruchomość została przez nią nabyta w 2014 r. i składa się z jednej działki ewidencyjnej. Na działce znajduje się jeden budynek o przeznaczeniu usługowym, trwale z gruntem związana wiata wraz z podwójnymi dystrybutorami służącymi do nalewania paliwa (4 stanowiska), jednostanowiskowa myjnia samochodowa samoobsługowa. Budynki i budowle w chwili nabycia działki były już na gruncie. Z tytułu nabycia nieruchomości nie przysługiwało kobiecie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Przeciwko E.M. toczą się postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych, w wyniku czego został wyznaczony termin licytacji przedmiotowej nieruchomości. Pomiędzy rozpoczęciem użytkowania budynków i budowli a momentem licytacji upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków/budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej danego budynku bądź budowli.

Zainteresowana ma wątpliwości, czy licytacyjna sprzedaż przez komornika sądowego należącej do niej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji korzysta ze zwolnienia od VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że sprzedaż w drodze licytacji należącej do wnioskodawczyni nieruchomości, na której znajduje się stacja paliw (tj. budynek o przeznaczeniu usługowym, trwale z gruntem związana wiata wraz z podwójnymi dystrybutorami służącymi do nalewania paliwa i jednostanowiskowa myjnia samochodowa samoobsługowa) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

"Analiza przedstawionych okoliczności oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że dostawa budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości, nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż jak wynika z opisu sprawy budynki/budowle były użytkowane od samego początku objęcia nieruchomości przez E.M. we własność w 2014 r. Ponadto, nie ponosiła Pani wydatków na ulepszenie budynków/budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej danego budynku bądź budowli. W konsekwencji zostały spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem, transakcja opisanej we wniosku licytacyjnej sprzedaży budynków i budowli znajdujących się na należącej do Pani nieruchomości, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy" - uznał organ.

Ponadto, KIS wskazała, że grunt będący przedmiotem zbycia podlega opodatkowaniu według tych samych regulacji jak budynki i budowle na nim posadowione. W związku z powyższym, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT również zbycie gruntu, z którym związane są budynki i budowle, będzie zwolnione od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.412.2023.4.AA