Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wynajem budynku pod działalność gospodarczą innemu podmiotowi nie podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, tak jak świadczone usługi medyczne, ale wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy.

Usługi wynajmu budynku przez lekarza a zwolnienie z VAT

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako lekarz i dla świadczonych usług medycznych korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o VAT. Nie utracił prawa do zwolnienia z podatku VAT ani z niego nie zrezygnował. Obecnie zamierza kupić budynek, w którym prowadzona jest działalność przedszkolna. Od stycznia 2024 r. zamierza wynajmować ww. budynek innemu podmiotowi w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Mężczyzna nie zamierza podejmować innych czynności związanych z przedmiotowym budynkiem. Dla najemcy będzie wystawiał faktury za wynajem oraz opłaty stałe. Najemca nie będzie dokonywał innych opłat. Lekarz oświadczył, że wartość sprzedaży świadczonych usług najmu bez podatku nie przekroczy 200.000 zł. Nawet z podatkiem VAT ww. wartość nie zostanie przekroczona. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla usług najmu budynku.

Mężczyzna uważa, że wynajem budynku innemu podmiotowi gospodarczemu podlega zwolnieniu od podatku VAT tak jak przy świadczonych przez niego usługach medycznych.

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia na podstawie innego przepisu

KIS nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Dyrektor KIS zauważył, że do czynności, którą lekarz zamierza wykonywać, tj. wynajem budynku na cele działalności gospodarczej innego podmiotu nie może mieć zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Zwolnienia od podatku VAT wymienione w ww. uregulowaniu ma charakter podmiotowo-przedmiotowy i odnosi się do usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez osoby wykonujące wymienione w nim zawody. W omawianej sprawie, świadczenie usług wynajmu budynku nie spełnia przesłanki przedmiotowej – tzn. nie są to usługi medyczne - więc bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, że podatnik zamierza je świadczyć jako lekarz lub lekarz dentysta.

"Nie można zatem zgodzić się, z Pana stanowiskiem, w myśl którego wynajem budynku innemu podmiotowi gospodarczemu podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, tak jak przy świadczonych przez Pana usługach medycznych" - wskazał organ.

Jednakże organ podatkowy podkreślił, że wynajmujący budynek może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jeśli wartość sprzedaży (wynajmu) nie przekroczy 200.000 zł w roku podatkowym. Organ wskazał przy tym, że wartość sprzedaży wynikająca ze świadczenia usług medycznych nie jest uwzględniana przy obliczaniu tego limitu.

"W konsekwencji, Pana stanowisko, zgodnie z którym wynajem budynku innemu podmiotowi gospodarczemu podlega zwolnieniu od podatku VAT, tak jak przy świadczonych przez Pana usługach medycznych, uznaję za nieprawidłowe. Wskazać jednakże należy, że świadcząc usługę najmu, będzie mógł Pan skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.486.2023.2.PRM