Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zbywania lub udostępniania majątku, fundacja rodzinna może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług (VAT).

Możliwość uznania fundacji rodzinnej za podatnika VAT

Wnioskodawca planuje utworzyć fundację rodzinną w celu zachowania i zarządzania rodzinnych aktywów oraz wsparcia przyszłych pokoleń. Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie określonym w art. 5 ustawy o fundacji. W szczególności fundacja będzie mogła nabywać i zbywać papiery wartościowe, instrumenty pochodne, prawa o podobnym charakterze, przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze mających siedzibę w kraju lub za granicą. Ponadto będzie mogła nabywać nieruchomości i je wynajmować na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub będzie udostępniać mienie, w tym ruchomości do korzystania na innej podstawie.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zbywania mienia, fundacja może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Mężczyzna uważał, że fundacja powinna być traktowana jako podatnik VAT w sytuacji, gdy zbywanie lub udostępnianie mienia będzie miało charakter ciągły i zarobkowy, pod warunkiem, że te czynności będą podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

KIS uznała stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe

W odpowiedzi na złożony wniosek o interpretację, Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku fundacji rodzinnej prowadzenie działalności gospodarczej, w tym zbycie lub udostępnienie majątku w sposób ciągły dla celów zarobkowych, spełnia kryteria określające ją jako podatnika VAT.

Organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikiem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą określoną w art. 15 ust. 2 tej ustawy. W świetle tego przepisu oraz analizy przedstawionego stanu faktycznego fundacja rodzinna realizując czynności z zakresu dostawy towarów czy świadczenia usług, które wpisują się w definicje określone w art. 5 ustawy o VAT, a wykonując te czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych, spełnia kryteria podatnika VAT.

Odnosząc się do analizy przepisów ustawy o fundacji rodzinnej, Dyrektor KIS zaznaczył, że przepisy te precyzyjnie określają zakres działalności gospodarczej, którym może się zajmować fundacja rodzinna. W tym kontekście działalność fundacji rodzinnej, która polega na zbywaniu lub udostępnianiu majątku w sposób ciągły dla celów zarobkowych, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Podsumowanie

KIS uznała, że w sytuacji wykonywania czynności wpisujących się w definicje dostawy towarów czy świadczenia usług - w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT - w tym również w zakresie zbywania bądź udostępniania mienia, gdy fundacja będzie dokonywała tych czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na cel czy rezultat tej działalności, będzie uznana za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.534.2023.1.LM