Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) samochód osobowy z obniżoną stawką amortyzacyjną wynoszącą zero nie generuje odpisów amortyzacyjnych, co wyklucza konieczność uwzględnienia wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych w obliczeniach dochodu ze zbycia.

Odpisy amortyzacyjne a dochód ze zbycia środka trwałego

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która nabyła samochód osobowy w celach prywatnych. Po pewnym czasie samochód został wykorzystany do celów działalności gospodarczej, a koszty związane z jego użytkowaniem były rozliczane na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. W 2017 roku samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a w 2019 roku wykreślony z tej ewidencji i przeznaczony na cele prywatne. Odpisy amortyzacyjne nie były naliczane ani ujmowane w kosztach w czasie, gdy samochód znajdował się w ewidencji ani po jego wykreśleniu. Wnioskodawca obecnie planuje sprzedać samochód.

Podatnik zadał pytanie KIS jakie koszty można odliczyć przy sprzedaży samochodu, który był w ewidencji środków trwałych i nie minęło jeszcze 6 lat od jego wykreślenia. Wnioskodawca jest zdania, że wartość zakupu sprzedawanego samochodu powinna pozostać bez zmian i być ustalona na podstawie faktury zakupu.

KIS: zerowa stawka amortyzacji stanowi brak odpisów przy zbyciu

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że podatnik w sposób prawidłowo zinterpretował przepisy i dokonał prawidłowych obliczeń dotyczących dochodu ze zbycia samochodu osobowego. W opinii KIS nie było potrzeby uwzględniania odpisów amortyzacyjnych ani wartości początkowej w obliczeniach. Organ podatkowy stwierdził, że samochód osobowy, który był amortyzowany przy zastosowaniu metody liniowej z jednoczesnym obniżeniem stawki amortyzacyjnej do 0%, nie generował żadnych odpisów amortyzacyjnych. KIS podkreśliła, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisami amortyzacyjnymi można obniżyć podstawę opodatkowania, ale jeśli stawka amortyzacyjna wynosi zero, nie ma podstawy do dokonywania takich odpisów.

KIS uznała, że wartość początkowa środka trwałego, czyli samochodu, jest jednym z elementów, które wpływają na ustalenie dochodu z jego zbycia. Jednakże, w przypadku samochodu, który nie generował odpisów amortyzacyjnych ze względu na obniżoną stawkę amortyzacyjną, nie jest wymagane uwzględnienie wartości początkowej przy obliczaniu dochodu z jego zbycia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.501.2023.2.AWO