Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przedterminowe zakończenie umów leasingu operacyjnego nie pociąga za sobą obowiązku korygowania dotychczas odliczonego podatku VAT.

Przedterminowe rozwiązanie umów leasingowych a korekta VAT

Przedsiębiorca zawarł dwuletnie umowy leasingowe na samochody ciężarowe do 3,5 t. W obliczu zmian gospodarczych te samochody nie są aktualnie eksploatowane, co generuje dodatkowe koszty dla firmy i wpływa na jej płynność finansową. W związku z powyższym podmiot rozważa przedterminowe zakończenie umów leasingowych. Celem rozwiązania tych umów jest wykupienie samochodów od leasingodawcy, aby później sprzedać je jako towar handlowy. Umowy leasingowe przewidują, że ich przedterminowe rozwiązanie wiąże się z ustaleniem i zapłatą konkretnej kwoty rozliczeniowej leasingodawcy. W momencie rozwiązania umowy, leasingodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT na kwotę do zapłaty, uwzględniając podatek od towarów i usług.

Główne wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły tego, czy firma jest zobowiązana do dokonywania korekt VAT w odniesieniu do wcześniej odliczonego podatku z tytułu umów leasingowych, które zostałyby rozwiązane przed upływem czasu ich trwania.

Podatnik uważał, że nie będzie miał obowiązku dokonywania korekt VAT w odniesieniu do tych umów. Jeżeli umowy, w chwili ich zawarcia, spełniały warunki z art. 17b ust. 1 lub art. 17f ust. 1 ustawy o CIT, przedsiębiorstwo powinno mieć prawo do rozliczenia kosztów zgodnie z przepisami rozdziału 4a tejże ustawy.

Brak obowiązku korygowania dotychczas odliczonego podatku VAT

Dyrektor KIS przyjął stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe, potwierdzając, że przedterminowe zakończenie umów leasingu operacyjnego nie pociąga za sobą obowiązku korygowania dotychczas odliczonego podatku VAT.

Organ podatkowy wskazał, że umowa leasingu finansującego (zgodnie z Kodeksem cywilnym) jest umową, w ramach której finansujący nabywa wybraną rzecz, po czym oddaje ją do używania lub używania i pobierania pożytków przez korzystającego za uzgodnione wynagrodzenie. Nie przenosi ona jednak prawa własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Ponadto, leasing operacyjny jest traktowany jako usługa (zgodnie z ustawą o VAT), co oznacza, że leasingobiorca nie nabywa prawa własności do przedmiotu leasingu, lecz jedynie prawo do korzystania z niego. Tym samym, wydatki związane z używaniem przedmiotu leasingu nie podlegają korekcie, gdyż są odliczane na bieżąco, a nie jednorazowo.

"Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że planują Państwo przedterminowo rozwiązać umowy leasingu operacyjnego w celu umożliwienia Państwu sprzedaży przedmiotowych samochodów, należy przyjąć, że wszystkie ww. czynności, które zamierzają Państwo wykonać, będą odrębną czynnością - niezwiązaną z samą umową leasingu operacyjnego, na podstawie której - jak wynika z opisu sprawy - użytkują Państwo przedmiotowe samochody. W momencie rozwiązania umowy leasingu przed jej zakończeniem brak jest konieczności korygowania dokonanych przez Państwa odliczeń kwot podatku naliczonego z tytułu umów leasingu. Zatem nie będą Państwo mieli obowiązku korygowania podatku VAT o dotychczas odliczony podatek z tytułu umów leasingu, które to umowy uległyby rozwiązaniu przed upływem okresu, na jaki zostały zawarte" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.284.2022.4