Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że kontrybucja pracodawcy do programu motywacyjnego nie stanowi dla pracownika przychodu z innych źródeł zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ponieważ nie była przekazywana pracownikowi jako świadczenie pieniężne ani nie była postawiana mu do dyspozycji.

Kontrybucja pracodawcy w ramach programu motywacyjnego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym zatrudnionym w spółce polskiej, będącej częścią międzynarodowej grupy. Grupa jest kontrolowana przez spółkę amerykańską, notowaną na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ramach programu motywacyjnego LTSP, pracodawca (spółka polska) inwestuje w akcje spółki amerykańskiej na rzecz uczestników programu, w tym wnioskodawcy.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy kontrybucja pracodawcy do planu (LTSP) stanowi dla wnioskodawcy przychód z innych źródeł, pochodzący od spółki amerykańskiej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wnioskodawca uważał, że kontrybucja pracodawcy do LTSP stanowi dla niego przychód z innych źródeł zgodnie z przepisami o PIT. Argumentował to na podstawie faktu, że uczestnictwo w planie nie wynika z umowy o pracę zawartej z spółką polską ani nie jest regulowane przez akty prawa pracy obowiązujące w spółce polskiej. Dodatkowo, koszty planu w części dotyczącej pracowników są pokrywane przez spółkę polską.

Wnioskodawca argumentował że przychód uzyskiwany w ramach planu pochodzi od spółki amerykańskiej, co powinno być klasyfikowane jako przychód z innych źródeł zgodnie z przepisami PIT.

Zasada powszechności opodatkowania

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Dyrektor KIS stwierdził, że kontrybucja nie była przekazywana wnioskodawcy jako świadczenie pieniężne ani nie była postawiana mu do dyspozycji. Była to wartość pieniężna, która służyła do zakupu akcji spółki amerykańskiej w imieniu wnioskodawcy.

Organ podatkowy oparł swoje stanowisko na zasadzie powszechności opodatkowania, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody osób fizycznych. Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Przychód jest definiowany jako otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Fiskus zaznaczył, że aby przychód powstał, musi być otrzymany przez podatnika lub postawiony mu do dyspozycji. W przypadku kontrybucji pracodawcy do LTSP, organ stwierdził, że nie była to konkretna kwota pieniędzy przekazywana wnioskodawcy ani nie była mu postawiana do dyspozycji. Kontrybucja ta była przekazywana brokerowi w celu zakupu akcji w imieniu wnioskodawcy.

"Kontrybucja pracodawcy była wartością pieniężną, przypisaną do Pana osoby jako uczestnika Planu. Samo naliczenie takiej kontrybucji oraz przypisanie jej do Pana osoby nie oznacza jednak, że uzyskiwał Pan przysporzenie majątkowe. Kontrybucja pracodawcy była bowiem elementem, który służył realizacji świadczenia, jakie faktycznie uzyskiwał Pan z momentem nabycia akcji.

A zatem, na moment, kiedy kontrybucja pracodawcy była przypisywana do Pana osoby jako uczestnika Planu, nie można uznać jej za Pana przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pana stanowisko jest więc nieprawidłowe, bo błędnie uznał Pan kontrybucję pracodawcy za swój przychód podatkowy.

Skoro natomiast kontrybucja pracodawcy w ogóle nie jest Pana przychodem, nie jest także Pana przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi także Pana przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ww. ustawy)." - wskazał organ.

Podsumowanie

Na tej podstawie organ podatkowy stwierdził, że kontrybucja pracodawcy nie stanowiła przychodu wnioskodawcy w rozumieniu przepisów PIT i nie mogła być zakwalifikowana jako przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.219.2023.1.JPO