Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości w postaci niezabudowanych działek przez TBS sp. z o.o., nabytych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Sprzedaż niezabudowanych działek przez TBS a opodatkowanie VAT

Wnioskodawcą jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (TBS), które otrzymało od gminy w drodze aportu nieruchomość niezabudowaną. Transakcja podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nieruchomość została zaewidencjonowana jako środek trwały. Na nieruchomości miała być prowadzona działalność podlegająca opodatkowaniu - budowa nieruchomości z przeznaczeniem na sprzedaż. TBS dokonał podziału nieruchomości na kilka mniejszych działek gruntu i w latach 2021-2022 dokonał sprzedaży poszczególnych działek indywidualnym nabywcom.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone zapytanie: czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

TBS był zdania, że sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% z uwagi na fakt, że są to tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę, a w momencie wniesienia nieruchomości aportem do spółki dokonano odliczenia podatku naliczonego.

Sprzedaż przez TBS nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT

Dyrektor KIS potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że dostawa towarów, czyli w tym przypadku grunt, spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Ponadto, wskazał, że istotne jest również to, że sprzedaż nieruchomości jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, a dodatkowo została dokonana przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Uzasadniając swoje stanowisko, KIS podkreśliła, że do opodatkowania transakcji VAT niezbędne jest, aby była ona realizowana przez podmiot mający status podatnika oraz wykonującego dostawę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem organu, skoro w ramach działalności gospodarczej TBS doszło do dostawy towaru (sprzedaży działek), czynność ta podlega opodatkowaniu VAT.

"Analiza przedstawionych okoliczności sprawy prowadzi do wniosku, że w niniejszej sprawie doszło do sprzedaży majątku nabytego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Państwa Spółki. Zatem przy dostawie niezabudowanych działek spełnione zostały przesłanki do uznania Państwa Spółki za podatnika podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, bowiem sprzedaż dotyczyła składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej Państwa Spółki. W konsekwencji, sprzedaż niezabudowanych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.603.2022.1.MSU