Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że spółka ma prawo obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ wydatki na usługi doradcze są ściśle powiązane z opodatkowaną działalnością firmy i wpływają na jej rozwój oraz zdolność do generowania przychodów.

Usługi doradcze mające na celu pozyskanie inwestora a VAT

Polska spółka kapitałowa, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, której główna sprzedaż jest opodatkowana VAT, podjęła decyzję o poszukiwaniu dodatkowego finansowania działalności operacyjnej i rozwojowej. W związku z tym za zgodą i z udziałem udziałowców nawiązała współpracę z profesjonalnymi, zewnętrznymi doradcami, którzy wspierali spółkę w procesie pozyskiwania inwestora. Firma zawarła umowy o świadczenie usług z doradcami w procesie pozyskania finansowania i inwestora w związku z planowaną transakcją nabycia całości udziałów w spółce przez nowy podmiot - inwestora niepowiązanego z obecnymi udziałowcami spółki. Na podstawie faktur VAT wystawionych przez doradców, spółka zapłaciła im wynagrodzenie. Zapłata ta miała charakter prowizyjny i była zależna od ziszczenia się warunku, którym było dojście transakcji do skutku.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez doradców dokumentującej wynagrodzenie za usługi doradcze w procesie pozyskania finansowania i inwestora dla spółki w związku z transakcją w szczególności w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Spółka argumentowała, że jest uprawniona do odliczenia VAT, ponieważ poniesione koszty doradcze są ściśle związane z realizowaną działalnością operacyjną i rozwojową, która jest opodatkowana VAT. Odwołując się do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz orzecznictwa TSUE, firma wskazała, że wydatki te mają charakter kosztów ogólnych, które pośrednio wpływają na generowane przychody, a tym samym, na podstawie zasady neutralności VAT, powinny dać prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu usług doradczych

KIS, analizując przedstawione stanowisko oraz aktualne przepisy prawa, uznała, że spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu usług doradczych. Organ podatkowy podkreślił, że w przedmiotowej sprawie warunki odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług świadczonych na rzecz spółki przez doradców, określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zostały spełnione. Korzyści będące rezultatem nabytych od doradców usług mają związek wyłącznie z wykonywanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi VAT.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"W omawianej sprawie warunki do odliczenia są spełnione, gdyż jak wynika z okoliczności sprawy, jesteście Państwo czynnym podatnikiem VAT, którego główna sprzedaż stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Ponadto, z okoliczności sprawy wynika, że wynagrodzenie Doradców, pozostaje pośrednio w związku z ogólną działalnością Spółki, tj. ma wpływ na pozyskanie finansowania i nowego inwestora, co pozwoliło na dalszy stabilny rozwój Spółki i utrzymanie sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie produkcji produktów higienicznych i do pielęgnacji dziecięcej. Pozyskanie nowego inwestora jest dla Spółki istotne m.in. ze względu na to, że dzięki Transakcji, do której doszło w lipcu 2023 r., udało się pozyskać bezpośrednio przez Spółkę dodatkowe finansowanie, które zostanie przeznaczone na dalszy rozwój Spółki, zostało spłacone całkowite dotychczasowe zadłużenie wobec banku. Spółka ma możliwość pozyskania obecnie nowego, zwiększonego kredytu obrotowego. Ponadto już po Transakcji udało się nawiązać nowe relacje handlowe z sieciami handlowymi, jak również Spółka została włączona w trwające negocjacje zakupu nowych celów inwestycyjnych przez podmioty powiązane z nowym partnerem-inwestorem. Wskazaliście Państwo, że usługi doradcze nabywane od Doradców są związane wyłącznie z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT. Faktury wystawione przez Doradców dokumentujące wynagrodzenie uzależnione od efektu w przypadku skutecznego pozyskania inwestora są wystawione na Spółkę".

W konsekwencji zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez doradców pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń wskazanych w art. 88 ww. ustawy.

Źródło: Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Doradców dokumentujących wynagrodzenie za usługi doradcze w procesie pozyskania fi... - Interpretacja - 0114-KDIP1-1.4012.493.2023.1.MKA - (interpretacje.pl)