Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zmiana wpisu prawa dożywocia w księgach wieczystych nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zmiana umowy dożywocia a opodatkowanie

Wnioskodawczyni, wspólnie z mężem i dwiema innymi osobami zawarła umowę dożywocia, dotyczącą lokali mieszkalnych znajdujących się na dwóch kondygnacjach w jednym domu. Następnie sporządzono akt notarialny w sprawie zmiany umowy dożywocia polegający na wykreśleniu prawa dożywocia dotyczącego jednej z osób z obecnej nieruchomości i wpisaniu go do księgi wieczystej innej nieruchomości.

Podatniczka chciała się dowiedzieć czy taka zmiana umowy spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko KIS lub MF

Organ podatkowy, powołując się na przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, uznał, że wskazana zmiana umowy dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ocenie KIS wykreślenie prawa dożywocia z ksiąg wieczystych lokali, które zostały nabyte na podstawie umowy dożywocia i wpisanie tego prawa do księgi wieczystej innej nieruchomości, nie skutkuje podwyższeniem podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy dożywocia. "Skoro wolą ustawodawcy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie zmiany umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania, to opisana we wniosku zmiana umowy dożywocia nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym jej dokonanie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w tym podatku."- ocenił organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.153.2023.1.PB