Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zostało wymienione nabycie w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków jako czynność podlegająca opodatkowaniu. W konsekwencji, nabycie przez jednego małżonka na wyłączną własność rzeczy i praw tytułem podziału majątku wspólnego małżonków nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Podział majątku między małżonkami a podatek od spadków i darowizn

Wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości oraz właścicielem udziałów w kilku spółkach, które to składniki majątku wchodziły uprzednio do majątku wspólnego podatnika i jego małżonki. W czerwcu 2022 r. mężczyzna zawarł z małżonką, w formie aktu notarialnego, umowę o ustanowieniu rozdzielności majątkowej oraz umowę o częściowym podziale majątku wspólnego. W wyniku podziału otrzymał na wyłączną własność udziały w spółkach. Nieruchomość nie została objęta umową o częściowym podziale majątku. Z zawarciem umowy nie łączyło się dokonanie żadnych spłat ani dopłat na rzecz małżonki.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z podziałem majątku będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizny.

Mężczyzna był zdania, że w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Argumentował to tym, że podział majątku nie jest wymieniony jako tytuł nabycia rzeczy lub praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn

Według KIS wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Organ podatkowy wyjaśnił, że podział majątku małżeńskiego jest instytucją prawa rodzinnego, a nabycie w ramach tego podziału rzeczy i praw majątkowych nie zostało wymienione w enumeratywnym katalogu zawartym w przepisie art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. KIS podkreśliła, że podział ten wykazuje cechy odrębne od umowy zniesienia współwłasności uregulowanej w Kodeksie cywilnym i w konsekwencji nie należy go utożsamiać ze zniesieniem współwłasności w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy, czy też innym tytułem określonym cyt. ustawą. Do podziału majątku wspólnego nie ma również zastosowania art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

"Zatem, skoro w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zostało wymienione nabycie w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, jako podlegające podatkowi od spadków i darowizn, to oznacza, że nabycie przez Pana na wyłączną własność rzeczy i praw tytułem podziału majątku wspólnego małżonków nie będzie w ogóle podlegało pod regulację ustawy o podatku od spadków i darowizn" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.97.2022.4.BD