Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnił, że w przypadku, gdypożyczka zostanie udzielona cypryjskiej spółce kapitałowej przez jej udziałowca - polską spółkę, to będzie ona korzystać ze zwolnienia od opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Udzielenie pożyczki cypryjskiej spółce przez jej polskiego udziałowca

Udziałowcem w spółce cypryjskiej, będącej wnioskodawcą jest polska spółka prawa handlowego. Spółka cypryjska jest odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane jest udzielenie pożyczki przez polską spółkę (pożyczkodawca) na rzecz cypryjskiej spółki (pożyczkobiorca). Pożyczka zostanie zatem udzielona przez wspólnika na rzecz cypryjskiej spółki handlowej. W momencie udzielenia pożyczki środki finansowe znajdować się będą na koncie polskiej spółki w banku z siedzibą w Polsce.

Zdaniem wnioskodawcy, przedmiotowa pożyczka korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W celu weryfikacji prawidłowości swojego twierdzenia spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

KIS: pożyczka korzysta ze zwolnienia od opodatkowania PCC

Dyrektor KIS stwierdził, że skoro pożyczka zostanie udzielona wnioskodawcy – cypryjskiej spółce kapitałowej – przez jej udziałowca, to będzie ona korzystać ze zwolnienia od opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Organ podatkowy wskazał, że z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. Warunkiem dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest określony w powyższym uregulowaniu status pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. W sytuacji, gdy pożyczka jest udzielana przez wspólnika lub akcjonariusza i jednocześnie jest udzielana spółce kapitałowej, to tym samym zostaną spełnione wszystkie konieczne przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z okoliczności sprawy wynika, że pożyczkobiorcą jest cypryjska spółka będącą odpowiednikiem spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a pożyczkodawcą jest jej wspólnik. Zatem warunki ww. zwolnienia od opodatkowania PCC zostały spełnione.

"Stanowisko Wnioskodawcy, że warunek przewidziany w art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. warunek udzielenia pożyczki przez wspólnika spółce kapitałowej, zostanie spełniony w przypadku opisanej wyżej transakcji, która w związku z powyższym będzie zwolniona z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, uznaje się za prawidłowe" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.207.2022.1.MM