Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ nie jest typową transakcją towarową ani świadczeniem usług, a więc cesja praw wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości w wyniku przekształcenia również nie podlega opodatkowaniu VAT.

Przeniesienie praw a opodatkowanie VAT

Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Mężczyzna dzierżawi działki z pawilonem handlowym, który wynajmuje innym przedsiębiorcom. Podatnik planuje przekształcić swoją działalność w spółkę z o.o. Umowa dzierżawy nieruchomości zawiera zgodę na przeniesienie praw dzierżawcy, w tym praw do poniesionych nakładów, do spółki handlowej.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy przekształcenie w spółkę z o.o. i przeniesienie praw z umowy dzierżawy nieruchomości, włączając prawa do nakładów, podlega opodatkowaniu VAT. Mężczyzna jest zdania, że cesja praw wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości, włączając prawa do nakładów, która ma miejsce w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o.o nie będzie stanowić czynności opodatkowanych VAT.

KIS: cesja praw w wyniku przekształcenia nie podlega VAT

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. KIS uznała, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.) nie jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT). W związku z tym, cesja praw wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości, włączając prawa do nakładów poczynionych na nią przez przedsiębiorcę, która ma miejsce w wyniku przekształcenia, również nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako element przekształcenia.

Ponadto, organ podkreślił, że przekształcenie nie jest typową transakcją, w której dostarcza się towary lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów. Jest to proces zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie nie ma bezpośredniego przekazywania towarów ani świadczenia usług, które stanowiłyby podstawę opodatkowania VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.553.2023.1.MG