Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że wniesienie patentów do spółki kapitałowej w zamian za objęcie w niej udziałów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego w postaci patentów a PCC

Wnioskodawca stworzył i jest właścicielem patentów oraz wzorów użytkowych, które zamierza wnieść tytułem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą planuje utworzyć. W zamian za wniesienie wkładu mężczyzna obejmie w ww. spółce udziały. Obecnie jest w trakcie procesów rejestracyjnych kolejnych patentów i wzorów użytkowych i zakres przedmiotowy wkładu może ostatecznie ulec rozszerzeniu o te patenty i wzory, przy czym wartość objętych udziałów będzie w każdym wypadku odpowiadała ostatecznej wartości wnoszonego wkładu (patentów i wzorów użytkowych). Zainteresowany był zdania, że wniesienie wkładu (patentów) do spółki w zamian za objęcie w niej udziałów będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

W celu utwierdzenia się w przekonaniu wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy planowane wniesienie wkładu (patentów) do spółki w zamian za objęcie w niej udziałów będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Wniesienie patentów do spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu PCC

Dyrektor KIS potwierdził, że wniesienie patentów do spółki kapitałowej w zamian za objęcie w niej udziałów podlega opodatkowaniu PCC.

Organ podatkowy stwierdził, że planowana czynność wniesienia do utworzonej przez wnioskodawcę w przyszłości spółki kapitałowej, tj. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego, dokonana w związku z zawarciem umowy spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, który ciążył będzie na spółce. Wartość kapitału zakładowego spółki (z uwzględnieniem wniesionego przez wnioskodawcę wkładu), przy jej założeniu, składać się będzie na podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z tytułu zawarcia umowy spółki.

KIS wskazała, że zawarta umowa spółki podlegać będzie opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania przedmiotowym podatkiem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, będzie stanowić wartość kapitału zakładowego spółki. Natomiast stosownie do uregulowania art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy – stawka podatku wynosić będzie 0,5% i będzie liczona od wartości kapitału zakładowego spółki.

"Pana stanowisko, zgodnie z którym wniesienie wkładu (Patentów) do Spółki w zamian za objęcie w niej udziałów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, należy uznać za prawidłowe"- podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB.2-2.4014.235.2022.4.MZ