Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi hotelowe świadczone na rzecz uchodźców z Ukrainy przez spółkę w związku z umową zawartą z urzędem wojewódzkim nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Usługi hotelowe świadczone uchodźcom z Ukrainy a CIT

Spółka z o.o. świadczy usługi hotelowe (noclegowe i gastronomiczne). W lutym 2022 r. zawarła z wojewodą (urzędem wojewódzkim) umowę na udostępnienie obiektu hotelu do relokacji uchodźców z Ukrainy w związku z trwającymi tam działaniami wojennymi. Strony ustaliły cenę za 1 miejsce noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem na 70 złotych brutto/osobę. Spółka za wykonaną usługę wystawiała faktury co 15 dni i otrzymywała umówioną zapłatę. Po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu pozostały zysk opodatkowała podatkiem CIT. Firma była zdania, że nie powinna opodatkowywać uzyskanych przychodów podatkiem CIT, powołując się na art. 38z ustawy o CIT.

W związku z tym zostało zadane pytanie, czy spółka postępowała prawidłowo, opodatkowując usługę hotelową świadczoną na rzecz uchodźców z Ukrainy dla urzędu wojewódzkiego podatkiem CIT, czy świadczenie to jest zwolnione z ww. podatku.

Świadczone usługi nie są zwolnione z CIT

Dyrektor KIS przedstawił swoje stanowisko, argumentując, że świadczone przez spółkę usługi nie kwalifikują się do zwolnienia z CIT. Otrzymane przez spółkę należności, stanowią przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu.

Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 38z ustawy o CIT: "zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)".

W myśl art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: "każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach" KIS wyjaśniła, że świadczenia, które spółka otrzymywała w wyniku realizacji umowy z urzędem wojewódzkim, nie stanowią świadczeń, o których mowa ww. uregulowaniu.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"Jak wynika z powyższego, w związku z zawarciem z Urzędem Wojewódzkim umowy na udostępnienie obiektu Hotelu do relokacji uchodźców z Ukrainy, występują więc Państwo w roli usługodawcy, który wykonuje określone świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy i w zamian za to otrzymują Państwo ustalone zgodnie z umową wynagrodzenie. Tym samym, skoro uzyskują Państwo przychody z tytułu świadczenia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za które wystawiają Państwo faktury, a usługi te są realizowane na podstawie umowy zawartej z organem samorządu terytorialnego, to przychody te nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. art. 38z ustawy o CIT".

W związku z powyższym organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.553.2022.1.BJ