Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku PCC.

Zawarcie umowy spółki cichej a opodatkowanie PCC

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej, która zamierza zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą oraz zawrzeć z inną osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (wspólnik cichy) umowę spółki cichej. Umowa spółki cichej będzie zakładać, że wspólnik cichy wniesie wkład pieniężny do przedsiębiorstwa, uzyska 50% udział w zyskach oraz ma prawo do wglądu w dokumentację przedsiębiorstwa. Ponadto, umowa nie przewiduje odpowiedzialności wspólnika cichego za długi przedsiębiorcy, ani jego reprezentację.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy zawarcie umowy spółki cichej, o której mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mężczyzna twierdził, że zawarcie umowy spółki cichej nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego argumentacja opierała się na tym, że umowa ta nie znajduje się w zakresie opodatkowania, który został wyraźnie określony w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, wnioskodawca uważa, że nie ma podstawy do obciążenia tej umowy podatkiem PCC.

Zawarcie umowy spółki cichej nie będzie podlegało opodatkowaniu PCC

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, KIS potwierdziła, że zawarcie umowy spółki cichej nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku PCC.

W swojej interpretacji organ wyjaśnił, że spółka cicha jest formą działalności gospodarczej, która w przeszłości była uregulowana przepisami Kodeksu handlowego z 1934 r., a jej byt prawny zakończył się z dniem 1 stycznia 1965 r. Niemniej jednak, zasada swobody umów wyrażona w art. 353 (1) Kodeksu cywilnego, dopuszcza zawarcie umowy spółki cichej jako umowy nienazwanej. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest swoboda stron umowy spółki cichej w kształtowaniu łączącego je stosunku prawnego, w celu jego dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Po szczegółowej analizie sprawy organ podatkowy wskazał, że zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, przedmiotem opodatkowania objęte są konkretne czynności, których zakres został zamknięty w ustawowym katalogu. Umowa spółki cichej nie znajduje się w tym zakresie, dlatego nie powstaje obowiązek podatkowy w tym przypadku.

"Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy też umowy spółki (np. cywilnej), wymienionych w tym katalogu. A zatem zawarcie opisanej we wniosku umowy spółki cichej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.287.2022.5.ASZ