Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że kontrybucja pracodawcy w programie motywacyjnym nie jest przychodem pracownika - nie jest także przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ww. ustawy.

Plan, który umożliwia inwestowanie w akcje spółki amerykańskiej

Wnioskodawca jest polskim obywatelem i pracuje w polskiej spółce, zależnej od amerykańskiej spółki dominującej. Spółka amerykańska oferuje pracownikom grupy uczestnictwo w pracowniczych programach motywacyjnych, związanych z akcjami spółki amerykańskiej. Jednym z tych programów jest pewien plan, który został wprowadzony w Polsce w 2000 roku. Plan umożliwia pracownikom spółki polskiej inwestowanie w akcje spółki amerykańskiej, poprzez kontrybucję pracodawcy.

Uczestnictwo w planie jest dobrowolne i skierowane do pełnoetatowych pracowników spółki, którzy ukończyli 25 lat. Składka miesięczna jest kalkulowana według określonej formuły. Akcje zakupione za składki pracodawcy mogą być zbyte po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia lub po rozwiązaniu stosunku pracy ze spółką.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy w związku z uczestnictwem w planie kontrybucja pracodawcy stanowi dla wnioskodawcy przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawy o PIT), pochodzący od spółki amerykańskiej.

Czy to inne źródła przychodu?

Wnioskodawca twierdził, że kontrybucja pracodawcy w planie powinna zostać zakwalifikowana jako przychód z innych źródeł, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik stwierdził, że kontrybucja pracodawcy, która jest przekazywana przez polską spółkę do zewnętrznego brokera w celu zakupu dla niego akcji, stanowi nieodzowny element planu emerytalnego. Zgodnie z tym, kontrybucja pracodawcy powinna być traktowana jako "inne źródła" przychodu, co oznacza, że podlega opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej, ale nie jest podstawą do naliczania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

"Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłową kwalifikacją kontrybucji pracodawcy do źródeł przychodu uregulowanych w Ustawie o PIT są tzw. „inne źródła”, bowiem jest to świadczenie w określonej wysokości w momencie jego przekazania, możliwe do przypisania konkretnym uczestnikom Planu. Skoro nie dochodzi do powstania przychodu ze stosunku pracy, przychód z kontrybucji pracodawcy stanowi „inne źródła”, stanowiące przedmiot opodatkowania według progresywnej skali podatkowej i niestanowiące podstawy naliczania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne." - wskazał podatnik.

Brak przychodu ze stosunku pracy

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ uznał, że kontrybucja pracodawcy nie spowodowała powstania przychodu dla pracownika - wnioskodawcy. Fiskus uznał, że kontrybucja ta nie była faktycznie przekazywana wnioskodawcy, ani postawiana mu do dyspozycji w formie pieniężnej.

"Pana stanowisko jest więc nieprawidłowe, bo błędnie uznał Pan kontrybucję pracodawcy za swój przychód podatkowy.

Skoro natomiast kontrybucja pracodawcy w ogóle nie jest Pana przychodem, nie jest także Pana przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi także Pana przychodu ze stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 12 ww. ustawy)." - wskazał organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.355.2023.1.MR