Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji wyjaśnił, że pozapłacowe świadczenia dla współpracowników mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Pozapłacowe świadczenia dla współpracowników a koszty przychodu

Spółka z o.o. prowadzi działalność w branży informatycznej i nawiązuje współpracę ze zleceniobiorcami, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze na zasadzie kontraktów B2B. W ramach tej współpracy spółka przyznaje zleceniobiorcom różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe, takie jak karty upominkowe, ubezpieczenia zdrowotne oraz karty przedpłacone do wykorzystania w celu zamawiania posiłków. Te świadczenia mają na celu zachęcenie potencjalnych współpracowników do podjęcia współpracy oraz kontynuowania jej. Karty upominkowe oraz karty przedpłacone można wielokrotnie wykorzystywać aż do wyczerpania środków na karcie. Firma planuje uregulować kwestie przyznawania tych benefitów w umowach ze zleceniobiorcami.

W związku z tym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy koszty związane z przyznawaniem pozapłacowych (niepieniężnych) świadczeń dla współpracowników, takie jak karty multisport, ubezpieczenia zdrowotne oraz karty przedpłacone, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodu w podatku CIT.

Firma argumentowała, że te świadczenia są niepieniężnym dodatkiem, niezależnym od wynagrodzenia za świadczone usługi. Ponadto, na rynku IT oferowanie tego rodzaju benefitów jest standardem, a stanowią one formę zachęty do podjęcia współpracy i kontynuowania jej. Wysokość wynagrodzenia określona w umowie o współpracy nie ulega zmianie w związku z przyznaniem benefitu. Ponadto, istnieje bezpośredni związek pomiędzy ponoszonymi kosztami na benefity a osiągnięciem przez spółkę przychodów.

Pozapłacowe świadczenia mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu

KIS w swojej interpretacji uznała stanowisko spółki za prawidłowe. Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kluczowe jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi kosztami a uzyskanymi przychodami.

W kontekście pozapłacowych świadczeń dla współpracowników, takich jak karty upominkowe, ubezpieczenia zdrowotne oraz karty przedpłacone, organ podatkowy potwierdził, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy ponoszonymi kosztami a osiągnięciem przez spółkę przychodów. W przypadku braku tych benefitów spółka nie byłaby w stanie pozyskiwać współpracowników i realizować projektów, co prowadziłoby do braku przychodów.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"Dokonując zatem oceny charakteru wydatków poniesionych przez Państwa z tytułu pozapłacowych (niepieniężnych) elementów wypłacanego współpracującym wynagrodzenia (np. karty (...), ubezpieczenie na (...), karty przedpłacone), biorąc pod uwagę przytoczone powyżej wyjaśnienia, stwierdzić należy, że w przedstawionych powyżej okolicznościach ww. wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, gdyż z informacji zawartych we wniosku i jego uzupełnienia jasno wynika, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami poniesionymi na wskazane we wniosku pozapłacowe (niepieniężne) elementy wypłacanego współpracującym wynagrodzenia, a osiągnięciem przez Wnioskodawcę przychodów i zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła. Jak zostało wskazane przez Wnioskodawcę, w przypadku braku benefitów Spółka nie współpracowałaby ze zleceniobiorcami (specjalistami), a co za tym idzie, nie miałaby możliwości realizować projektów, które przynoszą jej przychody".

Tym samym, organ podatkowy stwierdził, że koszty związane z przyznawaniem pozapłacowych świadczeń dla współpracowników mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu w podatku CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.439.2023.2.KM