Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że różnice wagowe suszu tytoniowego, wynikające z utraty wilgotności w trakcie magazynowania, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Różnice wagowe suszu tytoniowego a opodatkowanie akcyzą

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy na podstawie posiadanego zezwolenia. W ramach tej działalności dokonuje produkcji wyrobów nowatorskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku akcyzowym, z wykorzystaniem suszu tytoniowego nabywanego w kraju od pośredniczących podmiotów tytoniowych, nabywanego wewnątrzwspólnotowo oraz importowanego. Susz tytoniowy wykorzystywany do produkcji jest przemieszczany w ramach systemu SENT poprzez zgłoszenie wysyłki i potwierdzenie odbioru stosownymi komunikatami, a następnie wprowadzany do składu podatkowego i magazynowany.

W momencie wprowadzania poszczególnych partii suszu do składu podatkowego ustalana jest jego masa, a susz jest wprowadzany do składu i magazynowany w zamkniętych opakowaniach (kartonach). W wyniku okresowo wykonywanych inwentaryzacji okazało się, że masa tego suszu w poszczególnych opakowaniach okazuje się niższa niż ta, ustalona na dzień ich wprowadzenia do składu. Jednocześnie, w trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono braków w ilości opakowań, nie stwierdzono również, aby były one naruszone (otwarte) lub nieszczelne w taki sposób, który mógłby skutkować wydostaniem się z nich suszu. Przyczyną ww. różnic wagowych jest to, że poziom wilgotności magazynowanego suszu na dzień inwentaryzacji jest niższy niż ten, który został udokumentowany na moment poprzedzający wprowadzenie suszu do składu podatkowego.

W związku z tym wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy różnice wagowe suszu tytoniowego, które powstały w opisanej sytuacji, podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Zainteresowany był zdania, że przedmiotowe różnice wagowe nie powinny być opodatkowane akcyzą, ponieważ nie pasują do żadnej kategorii czynności podlegających opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z przepisami ustawy akcyzowej. Dodatkowo susz tytoniowy nie jest ujęty w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, a procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania do suszu tytoniowego.

Brak opodatkowania różnic wagowych suszu tytoniowego

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i potwierdził, że różnice wagowe suszu tytoniowego nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Na podstawie przedstawionych okoliczności organ podatkowy stwierdził, że wskazane we wniosku różnice wagowe, które zgodnie z opisem stanu faktycznego wynikają wyłącznie z różnicy poziomu wilgotności suszu wprowadzonego na skład podatkowy w stosunku do poziomu wilgotności na dzień inwentaryzacji, nie będą podlegały opodatkowaniu akcyzą. Straty takie (różnice wagowe) powstałe na skutek samej tylko utraty wilgotności suszu tytoniowego, w związku z jego magazynowaniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy (w trakcie którego nie dochodzi do przetworzenia, ani zużycia suszu tytoniowego) – nie stanowią ubytków wyrobów akcyzowych w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów, jak i nie stanowią żadnej innej czynności wymienionej w ustawie o podatku akcyzowym, z którą ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego w zakresie suszu tytoniowego.

"Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące braku opodatkowania różnic wagowych powstałych wyłącznie w związku z różnicą poziomu wilgotności magazynowanego suszu tytoniowego oraz braku obowiązków akcyzowych z tym związanych – jest w ocenie Organu prawidłowe"- podsumował organ.

Źródło: Brak opodatkowania różnic wagowych suszu tytoniowego, wynikających z utraty wilgotności w trakcie magazynowania - Interpretacja - 0111-KDIB3-3.4013.64.2023.1.JS - (interpretacje.pl)