Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że działalność gospodarcza usług pośrednictwa sprzedażowego/komercyjnego może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy zastosować stawkę w wys. 8,5%, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o ryczałcie.

Usługi pośrednictwa sprzedażowego i komercyjnego

Wnioskodawcą jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, związana z pośrednictwem komercyjnym/sprzedażowym. W zapytaniu skierowanym do Krajowej Informacji Skarbowej, wnioskodawca przedstawił, że jego działalność polega na informowaniu potencjalnych klientów o oferowanych usługach, poszukiwaniu nowych klientów, negocjowaniu umów, tworzeniu ofert, obsłudze klientów oraz działaniu na rzecz zleceniodawców w trakcie procesu sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

W ramach prowadzonej działalności, wnioskodawca wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu. Chciał dowiedzieć się, czy wybrana przez niego forma opodatkowania jest prawidłowa oraz jaką stawkę podatku powinien zastosować.

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca jest uprawniony do wyboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałtu) zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca ma również prawo do zastosowania preferencyjnej stawki ryczałtu w wysokości 8,5% do swojej działalności usługowej, w tym usług pośrednictwa sprzedażowego/komercyjnego.

Podsumowanie

Dyrektor KIS odwołał się do definicji działalności gospodarczej, zaznaczając, że obejmuje ona działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż oraz wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu, zorganizowaną i ciągłą. Przychody z takiej działalności nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wnioskodawca może opodatkować swoje przychody w formie ryczałtu, stosując stawkę 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.524.2023.2.DJD