Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że klub sportowy, zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, nie posiada prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją grantu na doposażenie klubu, podczas gdy czynności podejmowane w ramach tej operacji są nieodpłatne dla uczestników.

Odliczenie VAT w świetle grantu otrzymanego przez klub sportowy

Klub sportowy będący wnioskodawcą był zarejestrowany w wykazie podmiotów zwolnionych z VAT. Klub otrzymał grant, a celem zadania było doposażenie w sprzęt, który umożliwi organizację zajęć i turnieju międzypokoleniowego oraz przyczyni się do integracji społecznej. Wydatki związane z operacją dotyczyły zakupu obuwia do gry oraz zakupu szczotek. Faktury VAT związane z tymi wydatkami były wystawiane na klub sportowy. Wszystkie działania, jakie zostały podjęte w ramach zadania, były nieodpłatne dla uczestników.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy stwierdził, że klub sportowy był zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony, a tym samym nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Dodatkowo, wszystkie działania podejmowane w ramach operacji były dla uczestników nieodpłatne więc klub nie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

KIS wskazała na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca wykluczył możliwość odliczenia VAT, jeśli towary i usługi są wykorzystywane do czynności zwolnionych od VAT.

Podkreślono również, że prawo do odliczenia VAT mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W świetle przedstawionego stanu faktycznego, klub sportowy nie spełniał tego kryterium.

Podsumowując, klub sportowy nie miał prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją operacji na zakup sprzętu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.291.2023.2.MPU