Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że nieodpłatne świadczenia wynikające z umowy użyczenia, finansowane ze środków programu rządowego, nie podlegają opodatkowaniu CIT.

Udostępnienie maszyn przez Skarb Państwa a CIT

Wnioskodawcą jest spółka, która zawarła umowę ze Skarbem Państwa, który jest reprezentowany przez określoną instytucję. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń i sprzętu. Spółka, aby zrealizować umowę musiała osiągnąć pewien poziom zdolności produkcyjnych. W szczególności, musiała nabyć i uzyskać prawo do korzystania z określonych maszyn i urządzeń, które były niezbędne do osiągnięcia określonego poziomu produkcji i zdolności produkcyjnych (tzw. elementy rzeczowe potencjału - ERP). W praktyce umowa zawierała postanowienia, które zobowiązywały Skarb Państwa nie tylko do zakupu urządzeń, ale także do nabycia określonych elementów rzeczowych potencjału ERP za pośrednictwem spółki. Skarb Państwa udostępnił elementy spółce na zasadach długoletniego użyczenia. Spółka nie musiała płacić za udostępnienie. Celem działania było zapewnienie, że spółka będzie miała dostęp do niezbędnego sprzętu i zdolności produkcyjnych, które są niezbędne do spełnienia warunków umowy.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy wartość świadczenia z umowy użyczenia, gdzie Skarb Państwa udostępnia maszyny i urządzenia dla celów produkcji, jest wyłączona z przychodów CIT. Spółka jest zdania, że wartość nieodpłatnego świadczenia z umowy użyczenia podlega wyłączeniu z opodatkowania.

KIS: rzeczy finansowane z programów rządowych zwolnione z CIT

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wartość nieodpłatnie otrzymywanych rzeczy lub praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli jest finansowana lub współfinansowana ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, agencji rządowych, rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych w ramach programów rządowych. KIS zaznaczyła, że wartość nieodpłatnych świadczeń wynikających z umowy użyczenia, opisanej przez spółkę, powinna zostać wyłączona z przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.726.2022.2.JKU