Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi jazdy konnej dofinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) są uznawane za odpłatne świadczenie usług i w związku z tym podlegają opodatkowaniu VAT.

Opodatkowanie i dokumentowanie usług jazdy konnej

Wnioskodawcą była spółka produkcyjna, posiadająca również stadninę koni. Spółka, budując stadninę, nie planowała dużej działalności, ale chciała promować sport i rekreację wśród lokalnej społeczności i swoich pracowników. Spółka chciała dofinansowywać lekcje jazdy konnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W regulaminie ZFŚS określono, że koszt jazdy konnej miał być pokrywany częściowo ze środków pracownika, a częściowo z funduszu.

Spółka chciała się dowiedzieć czy sprzedaż usług jazdy konnej, finansowana częściowo przez ZFŚS, podlega opodatkowaniu VAT. Jeśli tak, to czy jest możliwość wystawienia faktury wewnętrznej dla tej transakcji oraz czy możliwe jest wystawienie paragonu lub faktury jedynie za tę część usługi, która była opłacana prywatnie przez pracownika.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy stwierdził, że usługi jazdy konnej dofinansowane z ZFŚS są traktowane jako odpłatne świadczenia usług i w związku z tym podlegają opodatkowaniu VAT.

Organ wyjaśnił, że: "świadcząc usługi jazdy konnej z wykorzystaniem majątku należącego do Państwa przedsiębiorstwa będą działać Państwo w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji świadczone przez Państwa usługi nauki jazdy konnej w części finansowanej z ZFŚS należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. W opisanym we wniosku przypadku mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług przez Państwa na rzecz pracowników/osób uprawnionych, gdzie odpłatność jest pokrywana w części ze środków ZFŚS."

KIS wskazała, że spółka nie jest zobowiązana do wystawiania paragonu dla pracownika za część finansowaną przez niego z własnych środków, dzięki zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej. Natomiast jeżeli pracownik zażąda faktury, spółka będzie zobowiązana ją wystawić dla tej części, która była finansowana z prywatnych środków pracownika.

W odniesieniu do dokumentowania usług finansowanych z ZFŚS, KIS stwierdziła, że nie ma przeciwwskazań do udokumentowania ich odpowiednim dokumentem wewnętrznym, takim jak np. nota księgowa.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.229.2023.1.WH