Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że dofinansowanie wyjazdów integracyjnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) nie generuje przychodu dla pracowników i nie podlega opodatkowaniu. Powyższe oznacza, że na płatniku nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Obowiązki płatnika - organizacja wycieczek

Szkoła organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami placówki oświatowej. Są to wyjazdy integracyjne (wycieczki krajowe i zagraniczne oraz spotkania) dla pracowników w ramach środków z funduszu socjalnego. Udział w wycieczce jest dobrowolny - chętni pracownicy składali wniosek, deklarując udział w wycieczce i potwierdzali na liście chęć uczestnictwa. Opłata faktury (noclegi, wyżywienie, transport, bilety wstępu) nastąpiła z ZFŚS. Przyznane w ramach funduszu socjalnego dofinansowanie na wyżej wymienione wyjazdy służy integracji pracowników, a nie przyczynia się do zwiększenia dochodów.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy od wyjazdów integracyjnych (wycieczek krajowych i zagranicznych oraz spotkań integracyjnych) organizowanych przez pracodawcę dla pracowników ciąży na szkole obowiązek płatnika składek.

Przedstawiciel szkoły argumentował, że z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż od wyjazdów integracyjnych (wycieczek krajowych i zagranicznych oraz spotkań integracyjnych) organizowanych przez pracodawcę w celu integracji pracowników nie powinien być potrącany podatek. Przyznana w ramach funduszu socjalnego dotacja na wyżej wymienione wyjazdy służy integracji, a nie przyczynia się do zwiększenia przychodów. W związku z powyższym na szkole nie ciąży obowiązek płatnika składek.

KIS: wyjazdy integracyjne nie generują przychodu dla pracowników

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że dofinansowanie z ZFŚS do wyjazdu integracyjnego nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że na szkole nie będzie ciążył obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Organ podatkowy w swojej interpretacji wyjaśnił, że przychód pracownika będzie obejmował nieodpłatne świadczenie, gdy świadczenie to zostanie spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W zakresie tego kryterium należy wskazać, że chodzi o realny charakter przysporzenia, jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. W związku z powyższym organ stwierdził, że w przypadku dofinansowania wyjazdów integracyjnych, w których uczestniczyć będą pracownicy, emeryci i renciści na zasadzie powszechnej dostępności, nie można mówić o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadczenia. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości rzeczywistej korzyści, którą odniosły z tego tytułu konkretne osoby, nie dochodzi do powstania przysporzenia majątkowego. Bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia brak jest podstaw do określenia jego wysokości.

"Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że udział w wyjazdach integracyjnych (wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz spotkaniach integracyjnych) sfinansowanych w części ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mającej charakter integracyjny skierowanej do pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów, nie będzie stanowić dla nich przysporzenia majątkowego. Zatem dofinansowanie przez Państwa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wyjazdu integracyjnego nie spowoduje powstania po stronie pracowników przychodu ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że nie będzie ciążył na Państwu obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.745.2022.2.MKA