Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła możliwość opodatkowania przychodów z usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 72.19 (usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych) 8,5% stawką ryczałtu od przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad kwotę 100 000 zł.

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych a ryczałt

Od stycznia 2022 r. wnioskodawca specjalizuje się w świadczeniu usług badawczych dla produktów firmy X S.A., mając na celu zwiększenie ich użyteczności. Usługi te kwalifikują się w ramach „Usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych”, oznaczonych symbolem PKWiU 72.19. Jako formę opodatkowania, wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w związku z prowadzoną działalnością w zakresie świadczonych usług ma możliwość płacenia podatku dochodowego, według stawki wskazanej w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatnik był zdania, że powinien mieć możliwość opłacania ryczałtu według stawek preferencyjnych wynoszących 8,5% do przychodu 100 000 PLN, oraz 12,5% powyżej tej kwoty, zamiast stawki standardowej 15%.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 8,5% oraz 12,5%

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i potwierdził, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 72.19)podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

KIS w swojej interpretacji przywołała art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zgodnie, z którym "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych(PKWiU dział 72)".

"Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą. Wykonywane przez Pana usługi sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 72.19, stąd stwierdzam, że właściwą do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Pana z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 72.19 jest stawka 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.704.2022.2.JG