Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego przyznana funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Pomoc finansowa od pracodawcy na uzyskanie lokalu mieszkalnego

Wnioskodawca, będąc funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa (SOP), otrzymał pomoc finansową od swojego pracodawcy na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Świadczenie to zostało przyznane na podstawie przepisów ustawy o Służbie Ochrony Państwa, jednak wnioskodawca wyraził wątpliwość co do możliwości zwolnienia tej pomocy z opodatkowania PIT ze względu na różnice w terminologii użytej w różnych aktach prawnych.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy przyznana mu pomoc finansowa na zakup lokalu mieszkalnego jako funkcjonariuszowi SOP może być zwolniona z opodatkowania PIT.

Wnioskodawca opowiedział się za zwolnieniem przyznanej pomocy finansowej od opodatkowania PIT. Jego zdaniem, pomimo istniejącej różnicy terminologicznej między aktami prawnymi, natura świadczenia pozostaje niezmieniona i z tego powodu powinna być uwzględniona jako podstawa do zwolnienia z opodatkowania PIT.

Świadczenie nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ podatkowy po analizie wniosku i przepisów prawnych stwierdził, że przyznana pomoc finansowa stanowi przychód ze stosunku służbowego i nie kwalifikuje się do zwolnienia z PIT. Argumentował to, odwołując się do istniejących przepisów prawnych i wskazując na brak podstaw do uznania przyznanej pomocy za ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego.

"Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że opisanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego nie można uznać za ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podstawie przepisów o Służbie Ochrony Państwa, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 49a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, przyznane Panu świadczenie nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, pomoc finansowa otrzymana przez funkcjonariusza SOP nie jest zwolniona z opodatkowania PIT, a różnice terminologiczne nie mają wpływu na charakter prawny analizowanego świadczenia. Organ podatkowy dokładnie wyjaśnił swoje stanowisko, opierając się na przepisach i uzasadnieniu prawidłowości swojej interpretacji.

Źródło: Opisanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego nie można uznać za ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu wypłacany na podst... - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.745.2023.1.MN