Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że koszty sublicencji oprogramowania ponoszone przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego zostały uznane za koszty uzyskania przychodów, ponieważ są bezpośrednio związane z produkcją produktów i wpływają istotnie na jakość oraz efektywność tego procesu.

Wydatki na sublicencję a koszty podatkowe

Wnioskodawcą jest spółka, działająca w branży produkcji i sprzedaży określonych produktów. W ramach swojej działalności, wnioskodawca korzysta z usług informatycznych świadczonych przez podmiot powiązany, który dostarcza mu oprogramowanie oraz utrzymuje i rozwija systemy i infrastrukturę informatyczną. Usługi IT obejmują różnorodne aspekty, takie jak bieżące wsparcie techniczne, rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem, modyfikacje aplikacji czy administrowanie sieciami. Spółka nie przenosi żadnych autorskich praw majątkowych dotyczących oprogramowania używanego do świadczenia tych usług, chyba że konieczne jest nabycie sublicencji do oprogramowania.

Spółka zadała pytanie KIS czy koszty sublicencji oprogramowania są uznawane za koszty produkcji produktów i nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o CIT. Wnioskodawca uważa, że wydatki na sublicencję można uznać za koszty podatkowe.

KIS: koszty sublicencji oprogramowania stanowią koszty podatkowe

Według KIS, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, zaprezentowane stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że koszty sublicencji oprogramowania nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów i mogły być w pełni zaliczone do kosztów podatkowych. KIS zaznaczyła, że koszty sublicencji oprogramowania, które ponosi na rzecz podmiotu powiązanego wnioskodawca, mają kluczowe znaczenie dla procesu produkcji produktów. Organ uznał, że oprogramowanie jest nieodzownym narzędziem do zarządzania różnymi aspektami produkcji, w tym magazynowaniem, logistyką czy zarządzaniem częściami zamiennymi. KIS wyjaśniła, że bez tego oprogramowania spółka nie byłaby w stanie utrzymać swojego obecnego poziomu wydajności.

Organ podatkowy stwierdził, że zgodnie z przepisem art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, który mówi o możliwości zaliczenia pewnych kosztów, w tym kosztów związanych z usługami i licencjami, do kosztów uzyskania przychodów, jeśli koszty są bezpośrednio związane z produkcją towarów lub świadczeniem usług. KIS podkreśliła, że koszty sublicencji oprogramowania spełniają określone kryteria, ponieważ są integralną częścią procesu produkcyjnego i wpływają bezpośrednio na jakość i efektywność produkcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.395.2018.7.DP